Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Магистър" след висше образование / Минали кампании / Кандидатмагистърска кампания 2021/2022 / Правилник за прием на магистри в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2021/2022 г. / Записване и обучение на новоприетите студенти

   

Чл. 30. (1) Записването на новоприетите студенти се извършва въз основа на издадена от Ректора заповед за записване в магистърската програма към съответната специалност при спазване на сроковете, посочени в чл. 26 и 27.

(2) Кандидатите се информират лично в съответните факултети за резултатите от конкурса и сроковете за записване.

(3) Новоприети студенти, незаписали се в определените срокове, губят правата си.

Чл. 31. (1) При записването си новоприетите студенти представят:

1. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен). Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието.

1.1. В случай че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът представя академична справка-оригинал, в която да са отразени средният успех от следването и успехът от държавните изпити, като се задължава да представи дипломата веднага след нейното получаване.

1.2. Лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен на висше образование и преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет, представят заповед на ректора за признаването.

2. Копие на дипломата за средно образование.

3. Документ за самоличност (лична карта).

4. Комплект документи за записване на новоприети студенти.

5. Две снимки с формат 4/6 сантиметра.

6. Документ за платена семестриална такса за обучение.

6.1. Годишната такса за обучение се заплаща на две равни вноски в началото на всеки семестър;

6.2. При напускане на Университета и отказ от обучение преди началото на учебната година, срещу представяне на документ за извършено плащане се възстановяват 80% (осемдесет на сто) от внесената семестриална такса.

6.3. След започване на учебната година внесена семестриална такса не се възстановява, независимо от причините за отписването.

(2) Студентите, приети за обучение срещу заплащане в образователно-квалификационната степен „магистър“, сключват при записването си договор за обучение.

Чл. 32. (1) Всеки класиран и записал се студент може да се обучава само в една магистърска програма, субсидирана със средства от държавния бюджет за издръжка на обучението.

(2) След записването си студентът няма право до края на обучението си да променя вида на магистърската програма и основанието за приемане.

(3) При желание от страна на студента, показал отличен успех след първи семестър, при магистърски програми с продължителност повече от два семестъра, с решение на Факултетния съвет, студентът може да завърши обучението си по индивидуален план.

Чл. 33. (1) Деканското ръководство на съответния факултет, който осъществява обучението по магистърската програма, се задължава да организира и проведе обучението в съответствие с приет и утвърден от Академичния съвет учебен план и при спазване на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование по образователно-квалификационни степени.

Чл. 34. (1) Завършването на магистърската програма става с държавен изпит или със защита на дипломна работа, след покриване на изискванията на учебния план.

(2) До дипломиране се допускат студенти, изпълнили задълженията си, съгласно учебния план, и представили дипломата-оригинал за завършено висше образование.