Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Магистър" след висше образование / Минали кампании / Кандидатмагистърска кампания 2021/2022 / Правилник за прием на магистри в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2021/2022 г. / Условия за кандидатстване в СУ на граждани на държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство

   

1. Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в Университета, както следва:

1.1. В изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен;

1.2. Съгласно актове на Министерски съвет;

2. Чужденци могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на българските граждани, съгласно чл. 12 от настоящия правилник.

3. Чуждестранните граждани, кандидатстващи по междуправителствени спогодби и съгласно актове на Министерския съвет, подават документите си в Министерство на образованието и науката и се приемат при условията и реда, определени в съответната спогодба и акт на Министерския съвет.

4. Чуждестранните граждани, кандидатстващи при условията на чл. 95, ал. (8) и (10) от Закона за висше образование, подават документите си в СУ „Св. Климент Охридски“, сектор „Прием на студенти“ на отдел „Образователни дейности“ в периода от 01 юли до 03 септември в годината на кандидатстването. След този срок, но не по-късно от 29 януари, могат да подадат документите си кандидатстващите за магистърски програми с прием от летен семестър на съответната учебна година.

4.1.Подадените заявления и документи по реда на т. 4 се съгласуват със съответния факултет дали отговарят на изискванията на съответната магистратура.

5. Кандидати, придобили висше образование в чуждестранни висши училища предварително подават документи за извършване на процедура по признаване на дипломата за висше образование, съгласно Правилника на СУ „Св. Климент Охридски“ за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

5.1. Лица, притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър“ със срок на обучение 3 години, съответно 180 кредита, придобита в чуждестранни висши училища могат да кандидатстват за обучение в магистърски програми с утвърден учебен план с не по-малко от 120 кредита и съответно 2 годишен период на обучение.

6. Необходими документи:

6.1. Формуляр – по образец;

6.2. Копие от документ за завършено висше образование и приложението с оценките;

6.3. Заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ за признато висше образование, придобито в чуждестранно висше училище;

6.4. Документ за владеене на български език (или съответния чужд език за програми с преподаване на чужд език) на ниво В2 съгласно Общата европейска езикова рамка, издаден от висше училище в Р България, или друг международно признат сертификат за владеене на съответния чужд език – за кандидатите, които няма да преминават курс за езикова и специализирана подготовка;

6.5. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване и заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства;

6.6. Копие от документ за самоличност (паспорт);

6.7. Копие от документите за гражданство – за кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско;

6.8. Две снимки.

7. Документите по т. 6.2. и т. 6.5. трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Р България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

8. Чуждестранните граждани, които не владеят български език, се обучават в подготвителен курс за езикова и специализирана подготовка към Департамента за езиково обучение. След успешно положени изпити по български език за ниво В2 по Общоевропейската езикова рамка и по съответните специализирани дисциплини, на чуждестранните учащи се издава документ по образец, утвърден от Министерство на образованието и науката, необходим за записването им за студенти в първи курс по специалността.

9. Таксите за обучение на чуждестранните студенти се определят ежегодно с решение на Министерски съвет.