Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2015 / Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2015/2016 година / Условия за кандидатстване

   

Чл. 4. (1) В Софийския университет “Св. Климент Охридски” могат да кандидатстват за всички специалности и форми на обучение лица, отговарящи на следните условия:

1. да имат завършено средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висши училища;

2. да имат балообразуващи оценки в дипломата за средно образование за съответните специалности, съгласно приложение № 2.

2.1. когато в дипломата за средно образование по съответен учебен предмет не е вписана оценка, която участва в образуването на състезателния бал, лицето представя документ за положен изпит по този учебен предмет в училище, определено от началника на съответния Инспекторат по образованието на Министерството на образованието и науката (МОН);

(2) Лицата, завършили висше образование, субсидирано от държавата и придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” след средно образование, не могат да кандидатстват за второ висше образование, субсидирано от държавата, в същата или по-ниска от притежаваната от тях образователно-квалификационна степен.

Чл. 5. (1) За редовно и задочно обучение могат да кандидатстват:

1. български граждани и граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство:

2. по реда, установен за български граждани, за обучение в Университета могат да кандидатстват чуждестранни граждани, ако:

2.1. имат двойно гражданство, едното от които е българско, постоянно пребиваващи в страната;

2.2. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България, което се удостоверява с документ за самоличност, издаден от МВР на Р България;

2.3. имат статут на бежанци, удостоверен с документ, издаден от Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет;

2.4. са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление №103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.

Чл. 6. В случаите, когато кандидатите за обучение по чл. 95, ал. 8 от Закона за висше образование (граждани на държави-членки на ЕС и ЕИО) не са приети при условията и по реда, установен за български граждани, в рамките на ежегодно утвърждавания от Министерски съвет брой студенти, могат да кандидатстват и да се обучават като заплащат таксите за обучение на чуждестранни студенти по чл. 95, ал. 7 от ЗВО.

Чл. 7. Граждани на държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, временно пребиваващи в Република България, не могат да кандидатстват по реда на този Правилник, с изключение на кандидатстващите по чл. 5, ал. (1), т.т. 2.2 и 2.3.

Чл. 8. (1) Студенти от Софийския университет “Св. Кл. Охридски” могат да кандидатстват по реда на този Правилник, като запазват студентските си права.

(2) Отстранени студенти могат да възстановят студентските си права, като кандидатстват за специалността, в която са се обучавали, при условие че имат успешно завършен най-малко първи курс с всички положени изпити.