Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2015 / Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2015/2016 година / Общи положения

   

Чл. 1. (1) С този правилник се определят условията за кандидатстването и приемането на български граждани и граждани на държави от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, завършили средно образование, за студенти в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

(2) Кандидатстването се извършва чрез полагане на конкурсни изпити или с оценки от държавни зрелостни изпити, положени не по-рано от 2008 г., съгласно приложение № 2 от настоящия Правилник.

(3) С отделен правилник се определят условията за прием в образователно-квалификационната степен „магистър” на лица, завършили висше образование.

Чл. 2. (1) Местата за прием на студенти по професионални направления и образователно-квалификационни степени се утвърждават ежегодно от Министерския съвет.

(2) Разгърнатият план за прием по специалности, форми на обучение, квоти и категории (мъже и жени) се утвърждава от Ректора.

Чл. 3. Класирането на кандидатите се извършва на етапи по низходящ състезателен бал по реда на посочените специалности и форми на обучение (редовна и задочна) и в съответствие с предварително обявените места по специалности, форми на обучение, квоти и категории (мъже и жени).