Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2015 / Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2015/2016 година / Образуване на състезателен бал

   

Чл. 24. (1) Балът за класиране на кандидат-студентите се образува като сума от конкурсните оценки, умножени със съответен коефициент и балообразуващите оценки от дипломата за средно образование (приложение № 2).

(2) Ако кандидат-студентът е положил успешно изпити от която и да е от двете кандидатстудентски сесии, в балообразуването участва по-високата оценка.

(3) Когато кандидат-студентът е издържал успешно повече от един алтернативен за дадена специалност изпит, в балообразуването участва най-високата оценка.

(4) Оценки от държавни зрелостни изпити се признават за резултат от кандидатстудентски изпити, съгласно приложение № 2.

(5) Ако кандидатстващите по ал. (4) се явят и на съответните кандидатстудентски изпити, в балообразуването участва оценката, която формира по-висок състезателен бал за съответната специалност.

(6) Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка.

(7) Ако при балообразуването за специалност Биология и английски език се вземе оценка по биология като конкурсен изпит (държавен зрелостен изпит), то задължително балообразуваща оценка от дипломата за средно образование е оценката по английски език и обратно.

(8) Ако при балообразуването за специалност Химия и английски език се вземе оценка по химия като конкурсен изпит (държавен зрелостен изпит), то задължително балообразуваща оценка от дипломата за средно образование е оценката по английски език и обратно.

(9) Условие за допускане до участие в класирането и за формирането на бала за специалностите в Стопански факултет е владеенето на чужд език при следните възможности:

1. Успешно издържан държавен зрелостен изпит по английски, немски или френски език;

2. Успешно издържан кандидатстудентски изпит по английски, немски или френски език;

3. Сертификат за владеене на чужд език минимум на равнище В2 по Общата европейска референтна рамка за езици, както следва:

за английски език: Cambridge English - Proficiency (CPE), Advanced (CAE), First (FCE); IELTS; Oxford Test of English;

- TOEFL IBT с точки над 80;

- TOEFL CBT с точки над 200.

за немски език: Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (KMK) - Stufe II; DSH, DaF

за френски език: DELF / DALF

(10) Условие за допускане до участие в класирането и за формеране на бала за специалност Хебраистика в Исторически факултет е владеенето на английски език при следните възможности:

1. Успешно издържан държавен зрелостен изпит по английски език;
2. Успешно издържан кандидатстудентски изпит по английски език;
3. Сертификат за владеене на английски език минимум на равнище В2 по Общата европейска референтна рамка за езици:

- Cambridge English - Proficiency (CPE), Advanced (CAE), First (FCE); IELTS; Oxford Test of English;

- TOEFL IBT с точки над 80;

- TOEFL CBT с точки над 200.

Чл. 25. (1) На лауреатите на национални и международни олимпиади от настоящата учебна година по математика, информатика, информационни технологии, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, български език и литература, руски език, английски език, немски език, френски език, испански език, италиански език, класически езици, история и цивилизация, философия, гражданско образование и география се признава оценка отличен (6.00) от съответния конкурсен изпит.

(2) На първите трима, класирани за участие в международната олимпиада по класически езици се признава оценка отличен (6.00), валидна за специалност Класическа филология.

(3) На класираните от първо до трето място на националната олимпиада по гражданско образование, се признава оценка отличен (6.00), валидна за специалност Философия.

(4) На първенците от националните олимпиади по английски език, немски език, френски език, испански език и италиански език, получили оценка не по-ниска от мн. добър (5.00), оценката се признава за резултат от съответния конкурсен изпит за специалностите във Факултета по класически и нови филологии и за специалностите в Стопански факултет.

(5) На първите десет (10) от националната олимпиада по руски език оценката се признава за резултат от кандидатстудентския изпит по руски език и е валидна за специалност Руска филология.

(6) На първенците от националната олимпиада по история и цивилизация, които имат оценки не по-ниски от отличен (5.50), тези оценки се признават за резултат от конкурсния изпит за специалностите в Историческия факултет.

(7) На първенците от Националните олимпиади по математика, по информатика и по информационни технологии, получили оценка не по-ниска от мн. добър (5.00), тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по математика-II и важи за специалностите във Факултета по математика и информатика.

(8) На първите двайсет (20) на Националната олимпиада по физика и на Националната олимпиада по астрономия, получили оценка не по-ниска от отличен (5.50), тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по физика и важи за специалностите във Физическия факултет.

(9) На първенците от националните олимпиади по математика и по информатика, получили оценка не по-ниска от мн. добър (5.00), тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по математика за специалностите в Стопански факултет.

(10) На първенците от националните олимпиади по биология и здравно образование и по химия и опазване на околната среда, получили оценки не по-ниски от отличен (5.50), тези оценки се признават за резултати от конкурсните изпити по биология и по химия за специалностите в Медицински факултет, като оценките не по-ниски от мн. добър (4,50) се признават за специалностите Медицинска сестра и Медицинска рехабилитация и ерготерапия.

(11) На първенците от националната олимпиада по химия и опазване на околната среда, получили оценка не по-ниска от отличен (5.50) тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по химия за специалност Фармация във Факултета по химия и фармация.

(12) На първенците от националната олимпиада по биология и здравно образование, получили оценка не по-ниска от мн. добър (4.50), тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по биология. На получилите оценки не по-ниски от отличен (5,50) се признават за оценка отличен (6,00) от изпита по биология. Признатите оценки важат за специалностите в Биологически факултет.

(13) На първенците от националните олимпиади по химия и опазване на околната среда, физика, астрономия, математика, информатика и информационни технологии, получили оценка не по-ниска от добър (4.00), тази оценка се признава за резултат от конкурсните изпити по химия, физика и математика и важи за специалностите във Факултета по химия и фармация (с изключение на специалност Фармация).

(14) На първенците от националната олимпиада по химия и опазване на околната среда, получили оценка не по-ниска от добър (4.00), тази оценка се признава за резултат от кандидатстудентския изпит по химия и важи за специалност Медицинска сестра в Медицинския факултет.

(15) На първенците от националната олимпиада по география, получили оценка не по-ниска от много добър (5.00), тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по география за специалностите от Геолого-географския факултет.

Чл. 26. (1) Кандидат-студентите, завършили НГДЕК с успех от дипломата за средно образование не по-нисък от мн. добър (5.00) и положили вътрешен изпит в съответния профил пред комисия от СУ “Св. Климент Охридски”, могат да кандидатстват, както следва:

1. На защитилите дипломна работа с оценка не по-ниска от мн. добър (5.00) в профил “История”, тази оценка се признава за резултат от писмения изпит за специалностите в Историческия факултет и за специалност Библиотечно-информационни науки.

2. На кандидат-студентите, защитили дипломна работа с оценка не по-ниска от мн. добър (5.00) в профил “Философия и култура”, тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит за специалностите Философия и Библиотечно-информационни науки.

2.1. За специалност Културология и Социология оценката от защитата в профил “Философия и култура” се признава за резултат от конкурсния изпит, при условие че оценката е не по-ниска от отличен (5.50).

3. На кандидат-студентите, защитили дипломни работи в профил “Български език и литература” с оценка не по-ниска от мн. добър (5.00), тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит за специалностите във Факултета по славянски филологии.

4. Защитилите дипломни работи в профилите “Български език и литература”, “История” и “Философия и култура” с оценки не по-ниски от мн. добър (5.00), тези оценки се признават за резултат от конкурсните изпити за специалностите във Факултета по начална и предучилищна педагогика, Факултета по педагогика и Богословски факултет.

5. Оценките от вътрешния писмен изпит по старогръцки и латински език в профилите “Латинистика” и “Грецистика” се признават за резултат от конкурсните изпити, валидни за специалностите Класическа филология, Новогръцка филология, Унгарска филология, Румънска филология, Португалска филология, Арменистика и кавказология, Теология, Философия, Психология, Социология, Политология, Културология, Библиотечно-информационни науки, Предучилищна и начална училищна педагогика, Социална педагогика, Специална педагогика, Логопедия и Изобразително изкуство.

Чл. 27. (1) Кандидат-студентите, завършили НПМГ с успех от дипломата за средно образование не по-нисък от мн. добър (5.00) и положили вътрешен изпит в съответния профил пред комисия от СУ “Св. Климент Охридски”, могат да кандидатстват, както следва:

1. На положилите вътрешен изпит с оценка, не по-ниска от мн. добър (5.00) по математика, тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по математика-II за специалностите във Факултета по математика и информатика.

2. На положилите вътрешен изпит с оценка не по-ниска от мн. добър (5.00) по физика, тази оценка се признава за резултат от съответния изпит за специалностите във Физическия факултет.

3. На получилите оценки не по-ниски от мн. добър (4.50) по химия и по биология, тези оценки се признават за резултат от писмения изпит по съответния предмет за специалностите във Факултета по химия и фармация, Биологически факултет, Факултета по начална и предучилищна педагогика и за специалностите Медицинска сестра и Медицинска рехабилитация и ерготерапия в Медицински факултет.

4. Получените оценки от вътрешните изпити по биология и химия не се признават за специалностите Медицина и Фармация.

Чл. 28. (1) За кандидат-студенти, завършили Софийската или Пловдивската духовни семинарии с успех от дипломата за средно образование не по-нисък от мн. добър (5.00), балообразуването за специалност Теология се извършва съгласно приложение № 2.

Чл. 29. (1) На кандидат-студенти, получили оценка отличен (6,00) на националното състезание по химия и опазване на околната среда, оценката се признава за резултат от кандидат-студентския изпит по химия, валиден за специалност Фармация.

(2) На кандидат-студентите, получили оценка отличен (6,00) на националното състезание по Знания за Европа и отличен (6,00) по един от езиците: английски, немски, френски или испански език от същото състезание, тези оценки се признават за резултат от кандидатстудентските изпити по история и по съответния език, валидни за прием само в специалност Европеистика във Философски факултет.

(3) На кандидат-студентите, получили оценка не по-ниска от отличен (5.50) на някое от националните състезания: Математически турнир „Атанас Радев”, Зимни математически състезания, Пролетни математически състезания, Есенен турнир по информатика, Зимни състезания по информатика, Пролетен турнир по информатика, Национално състезание по компютърни мрежи и на Националното състезание по математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки на СОУ с чуждоезиков профил, тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по математика-II за специалностите във Факултета по математика и информатика.

(4) На кандидат-студентите, получили оценка не по-ниска от мн. добър (5,00) на Националното състезание по елементарна математика „Турнир проф. Борислав Боянов“, тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по математика-II и важи за специалностите във Факултета по математика и информатика.

(5) На кандидат-студентите, получили оценка не по-ниска от мн. добър (5.00) на Националното пролетно състезание по физика, тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по физика.

(6) На кандидат-студентите, получили оценка не по-ниска от мн. добър (4.50) на националното състезание по Природни науки и екология, тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по биология и важи за специалностите в Биологически факултет и за специалностите Медицинска сестра и Медицинска рехабилитация и ерготерапия в Медицински факултет.

(7) На кандидат-студентите, получили оценка не по-ниска от отличен (5,50) на Националното състезание по природни науки и екология, тази оценка се признава за оценка отличен (6,00) от кандидатстудентския изпит по биология при кандидатстване във всички специалности на Биологически факултет.

(8) На кандидат-студентите, получили оценки не по-ниски от добър (4.00) от Националното състезание по природни науки и екология и от Националното състезание по химия и опазване на околната среда, тези оценки се признават за резултат от конкурсния изпит по химия, валиден за специалностите във Факултета по химия и фармация (с изключение на специалност Фармация) и за специалност Медицинска сестра в Медицински факултет.

Чл. 30. (1) Кандидатстващите по реда на чл. 26, 27 и 28 могат да положат кандидатстудентски изпити, като получената оценка става балообразуваща за други посочени от тях специалности.

(2) Правата по чл. 25 се ползват от кандидати, завършващи средно образование в годината на провеждане на олимпиадата. Правата по чл. 26, 27, 28 и 29 се ползват в годината на завършване на средното образование.

(3) Ако кандидат-студентите по чл. 25, 26, 27, 28 и 29 се явят и на съответните кандидатстудентски изпити, в балообразуването участва най-високата получена оценка.

(4) Кандидат-студентите, получили оценки не по-ниски от отличен (5.50) на кандидатстудентските изпити по математика-ІІ, образуват максимален състезателен бал 24 за посочени от тях специалности във ФМИ.

Чл. 31. Не образуват състезателен бал и не участват в класирането кандидат-студентите:

1. Издържали успешно конкурсните изпити, но неподали кандидатстудентски документи съгласно регламентираните в чл. 21, ал. (1) срокове.

2. На които липсва някоя от балообразуващите оценки в дипломата за средно образование.

3. Не отговарят на условията за допускане до участие в класирането за специалностите от Стопански факултет, съгласно чл. 24, ал. 8.

4. Чиято оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература е по-ниска от добър (4,00) за специалностите във Факултета по журналистика и масова комуникация.

5. Получили оценка слаб (2.00) или неявили се на който и да е от състезателните изпити за дадена специалност.

6. С анулирана писмена работа по чл. 17, ал. (6), (7) и (8) независимо от резултатите от другите конкурсни изпити и независимо от това на коя кандидатстудентска изпитна сесия е анулирана работата.