Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2015 / Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2015/2016 година / Документи за класиране

   

Чл. 21. (1) Кандидат-студентите подават документи за класиране и валидират информацията от кандидатстудентския си статус лично или чрез други лица от 22 юни до 04 юли 2015 г. (без неделните дни) в Информационния център на Ректората.

1. Документи на хартиен носител по образец се приемат и в офисите на фирми в страната до 02 юли 2015 г. (приложения № 4 и № 5).

(2) Регистриране за класирането и документи:

1. Процедурата по регистриране за класирането е електронизирана и се извършва единствено на адрес: https://online.uni-sofia.bg с линк от главната страница на Университета – http://www.uni-sofia.bg;

2. Достъпът до електронния портал изисква задължителна регистрация чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронната поща;

3. Кандидатите подават и съответните документи за класирането, след като са попълнили електронно необходимата информация на посочения адрес на страницата на Университета;

4. Право за участие в класирането се добива след валидиране на направения електронно запис на информацията.

(3) Указанията за кандидатстване онлайн са неразделна част от този Правилник и се обявяват в електронния портал: https://online.uni-sofia.bg.

(4) Кандидатите са длъжни физически да валидират декларираните данни в посочения в ал. (1) срок в Информационния център на Ректората, като представят задължително на длъжностните лица по приема следните документи:

1. Документ за самоличност;

2. Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието. Приложеното към документите копие на дипломата не се връща;

2.1. Завършилите небългарски училища представят удостоверение за завършено средно образование, издадено от МОН или Регионалния инспекторат по образованието по местоживеене, съдържащо преизчислените по шестобалната система оценки по отделните предмети;

3. Квитанция за платена такса за участие в класирането. Таксата може да се внесе, както следва:

3.1. В касите на Ректората;

3.2. По банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на СУ „Св. Климент Охридски“ (приложение № 3);

3.3. Онлайн плащане чрез електронизираната система за прием на документи за класирането;

3.4. Внесена такса за участие в класирането не се възстановява.

3.5. От такса за кандидатстване се освобождават: кръгли сираци (до 25-годишна възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на МОН, и майки с три и повече деца. Всеки конкретен случай се удостоверява със съответен документ;

4. Лауреатите на национални и международни олимпиади по математика, информатика, информационни технологии, физика, астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, български език и литература, руски език, английски език, немски език, френски език, испански език, италиански език, класически езици, история и цивилизация, философия, гражданско образование и география представят документ за оценката по съответния предмет. Документите на лауреатите се издават от МОН;

4.1. На кандидатите, получили оценка отличен (от 5.50 до 6.00) от националния кръг на олимпиадите по математика, информатика, информационни технологии, физика, астрономия, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование и география, МОН издава служебна бележка, която да послужи за приемането им във висши училища. За оценки по-ниски от отличен (5.50), служебна бележка се издава от Декана на съответния факултет;

4.2. Деканските ръководства на факултетите, признаващи оценки от национални олимпиади, изискват от МОН заверен протокол с имената и оценките на участниците в съответната олимпиада, въз основа на който издават служебни бележки за резултати от съответните изпити;

5. Участниците в националните състезания представят документ с получената оценка, издаден от Декана на съответния факултет;

6 Учениците от Националната гимназия за древни езици и култури (НГДЕК) и Националната природо-математическа гимназия (НПМГ), положили вътрешен изпит по съответния предмет пред комисия от Софийския университет, представят документ от училището;

7. Кандидатстващите за специалностите в Стопански факултет могат да представят за допускане в класирането сертификат за владеене на чужд език (английски, немски или френски) на равнище минимум В2 по Общата европейска референтна рамка за езици (Common European Framework of Reference for Languages). Сертификатите трябва да са с валидни срокове към годината на кандидатстване.

8. Кандидатстващите за възстановяване на студентски права представят уверение за успешно завършен най-малко първи курс на обучение с положени всички изпити;

(5) Подадените документи важат за кандидатстване едновременно за редовно и задочно обучение, ако са точно попълнени и кандидатът отговаря на необходимите условия за класиране;

(6) Кандидатстващите по чл. 8, ал. (2), 25, 26, 27, 28 и 29 подават необходимите документи за класиране единствено на специализирано гише в Информационния център на Ректората.

(7) При валидиране на кандидатстудентския запис системата генерира входящ номер на молбата и на картончето на кандидат-студента.

Чл. 22. (1) След срока, определен в чл. 21, ал. (1), не се приемат кандидатстудентски документи.

(2) Не се правят промени и допълнения във вече валидиран кандидатстудентски запис.

(3) Не се приемат документи, изпратени по пощата.

Чл. 23. Всички особени случаи по условията, документите и реда за кандидатстване, непосочени в настоящия Правилник, се решават от Председателя на централната комисия по кандидатстудентската кампания.