Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Кандидатстудентска кампания 2024 / Кандидатстване с конкурсен изпит или с ДЗИ / Кандидатстване с оценки от държавни зрелостни изпити

   

Философия/Философски цикъл: Философия; Психология; Социология; Политология; Публична администрация; Културология; Библиотечно-информационни науки; Публични информационни системи; Философия (на английски език); История и философия; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Португалска филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Индология; Японистика; Арменистика и кавказология; География; Геология; Регионално развитие и политика; География и английски език; Геология и проучване на природни ресурси; Журналистика; Връзки с обществеността; Книгоиздаване; Комуникационен мениджмънт; Теология; Религията в Европа; Предучилищна и начална училищна педагогика; Начална училищна педагогика и чужд език; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия.

Български език и литература: Философия; Психология; Социология; Политология; Публична администрация; Културология; Библиотечно-информационни науки; Публични информационни системи; История; Археология; Етнология и културна антропология; История и география; Архивистика и документалистика; История и геополитика на Балканите; История и философия; Хебраистика; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Българска филология; Славянска филология; Руска филология; Балканистика; Испанска филология*; Португалска филология*; Скандинавистика*; Унгарска филология; Новогръцка филология*; Румънска филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Китаистика*; Индология; Японистика*; Кореистика*; Арменистика и кавказология; Африканистика (на английски език)*; Физика; Инженерна физика; Ядрена техника и ядрена енергетика; Физика и математика; Астрофизика, метеорология и геофизика; Физика и информатика; Медицинска физика; Комуникации и физична електроника; Квантова и космическа теоретична физика; Фотоника и лазерна физика; Оптометрия; Квантова физика и физика на ядрото и елементарните частици (на английски език); Компютърно инженерство; Учител по природни науки в основна степен на образованието; Химия; Химия и английски език; Химия и информатика; Екохимия; Компютърна химия; Ядрена химия; Инженерна химия и съвременни материали; География; Геология; Регионално развитие и политика; География и английски език; Геология и проучване на природни ресурси; Право; Международни отношения; Журналистика; Връзки с обществеността; Книгоиздаване; Комуникационен мениджмънт; Икономика и финанси*; Бизнес администрация*; Счетоводство, финанси и дигитални приложения (на английски език)*; Теология; Религията в Европа; Предучилищна и начална училищна педагогика; Начална училищна педагогика и чужд език; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Музика; Музикални медийни технологии и тонрежисура; Физическо възпитание и спорт; Медицинска сестра.

История и цивилизация: Философия; Психология; Социология; Политология; Публична администрация; Културология; Библиотечно-информационни науки; Публични информационни системи; История; Археология; Етнология и културна антропология; История и география; Архивистика и документалистика; История и геополитика на Балканите; История и философия; Хебраистика; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Португалска филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Индология; Японистика; Арменистика и кавказология; География; Геология; Регионално развитие и политика; География и английски език; Геология и проучване на природни ресурси; Журналистика; Връзки с обществеността; Книгоиздаване; Комуникационен мениджмънт; Икономика и финанси*; Бизнес администрация*; Счетоводство, финанси и дигитални приложения (на английски език)*; Теология; Религията в Европа; Предучилищна и начална училищна педагогика; Начална училищна педагогика и чужд език; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Физическо възпитание и спорт.

Английски език: Философия; Психология; Социология; Политология; Публична администрация; Културология; Библиотечно-информационни науки; Публични информационни системи; Философия (на английски език); История; Археология; Етнология и културна антропология; История и география; Архивистика и документалистика; История и геополитика на Балканите; История и философия; Хебраистика; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Българска филология; Славянска филология; Руска филология; Балканистика; Английска филология; Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“*; Френска филология*; Италианска филология*; Испанска филология; Португалска филология; Скандинавистика; Класическа филология; Унгарска филология; Новогръцка филология; Румънска филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Китаистика; Индология; Японистика; Кореистика; Арменистика и кавказология; Южна, Източна и Югоизточна Азия; Африканистика (на английски език); Химия и английски език; Биология и английски език; География; Геология; Регионално развитие и политика; География и английски език; Геология и проучване на природни ресурси; Журналистика; Връзки с обществеността; Книгоиздаване; Комуникационен мениджмънт; Икономика и финанси; Бизнес администрация; Счетоводство, финанси и дигитални приложения (на английски език); Теология; Религията в Европа; Предучилищна и начална училищна педагогика; Предучилищна педагогика и чужд език; Начална училищна педагогика и чужд език; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Музика; Музикални медийни технологии и тонрежисура; Медийна педагогика и художествена комуникация.

Немски език: Философия; Психология; Социология; Политология; Публична администрация; Културология; Библиотечно-информационни науки; Публични информационни системи; Философия (на английски език); История; Археология; Етнология и културна антропология; История и география; Архивистика и документалистика; История и геополитика на Балканите; История и философия; Хебраистика; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Българска филология; Славянска филология; Руска филология; Балканистика; Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“; Френска филология*; Италианска филология*; Испанска филология; Португалска филология; Скандинавистика; Класическа филология; Унгарска филология; Новогръцка филология; Румънска филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Китаистика; Индология; Японистика; Кореистика; Арменистика и кавказология; География; Геология; Регионално развитие и политика; География и английски език; Геология и проучване на природни ресурси; Журналистика; Връзки с обществеността; Книгоиздаване; Комуникационен мениджмънт; Икономика и финанси*; Бизнес администрация*; Счетоводство, финанси и дигитални приложения (на английски език)*; Теология; Религията в Европа; Предучилищна и начална училищна педагогика; Предучилищна педагогика и чужд език; Начална училищна педагогика и чужд език; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Медийна педагогика и художествена комуникация.

Френски език: Философия; Психология; Социология; Политология; Публична администрация; Културология; Библиотечно-информационни науки; Публични информационни системи; Философия (на английски език); История; Археология; Етнология и културна антропология; История и география; Архивистика и документалистика; История и геополитика на Балканите; История и философия; Хебраистика; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Българска филология; Славянска филология; Руска филология; Балканистика; Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“*; Френска филология; Италианска филология*; Испанска филология; Португалска филология; Скандинавистика*; Класическа филология; Унгарска филология; Новогръцка филология; Румънска филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Китаистика; Индология; Японистика; Кореистика; Арменистика и кавказология; География; Геология; Регионално развитие и политика; География и английски език; Геология и проучване на природни ресурси; Журналистика; Връзки с обществеността; Книгоиздаване; Комуникационен мениджмънт; Икономика и финанси; Бизнес администрация; Счетоводство, финанси и дигитални приложения (на английски език); Теология; Религията в Европа; Предучилищна и начална училищна педагогика; Предучилищна педагогика и чужд език; Начална училищна педагогика и чужд език; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Медийна педагогика и художествена комуникация.

Испански език: Философия; Психология; Социология; Политология; Публична администрация; Културология; Библиотечно-информационни науки; Публични информационни системи; Философия (на английски език); История; Археология; Етнология и културна антропология; История и география; Архивистика и документалистика; История и геополитика на Балканите; История и философия; Хебраистика; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Българска филология; Славянска филология; Руска филология; Балканистика; Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“*; Френска филология*; Италианска филология*; Испанска филология; Португалска филология; Скандинавистика*; Класическа филология; Унгарска филология; Новогръцка филология; Румънска филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Китаистика; Индология; Японистика; Кореистика; Арменистика и кавказология; География; Геология; Регионално развитие и политика; География и английски език; Геология и проучване на природни ресурси; Журналистика; Връзки с обществеността; Книгоиздаване; Комуникационен мениджмънт; Теология; Религията в Европа; Предучилищна и начална училищна педагогика; Предучилищна педагогика и чужд език; Начална училищна педагогика и чужд език; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Медийна педагогика и художествена комуникация.

Италиански език: Философия; Социология; Политология; Културология; Библиотечно-информационни науки; Публични информационни системи; Философия (на английски език); История; Археология; Етнология и културна антропология; История и география; Архивистика и документалистика; История и геополитика на Балканите; История и философия; Хебраистика; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Българска филология; Славянска филология; Руска филология; Балканистика; Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“*; Френска филология*; Италианска филология; Испанска филология; Португалска филология; Скандинавистика*; Класическа филология; Унгарска филология; Новогръцка филология; Румънска филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Китаистика; Индология; Японистика; Кореистика; Арменистика и кавказология; География; Геология; Регионално развитие и политика; География и английски език; Геология и проучване на природни ресурси; Журналистика; Връзки с обществеността; Книгоиздаване; Комуникационен мениджмънт; Теология; Религията в Европа; Предучилищна и начална училищна педагогика; Предучилищна педагогика и чужд език; Начална училищна педагогика и чужд език; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Медийна педагогика и художествена комуникация.

Руски език: Философия; Психология; Социология; Политология; Публична администрация; Културология; Библиотечно-информационни науки; Публични информационни системи; История; Археология; Етнология и културна антропология; История и география; Архивистика и документалистика; История и геополитика на Балканите; История и философия; Хебраистика; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Българска филология; Славянска филология; Руска филология; Балканистика; Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“*; Френска филология*; Италианска филология*; Испанска филология; Португалска филология; Скандинавистика*; Класическа филология; Унгарска филология; Новогръцка филология; Румънска филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Китаистика; Индология; Японистика; Кореистика; Арменистика и кавказология; География; Геология; Регионално развитие и политика; География и английски език; Геология и проучване на природни ресурси; Журналистика; Връзки с обществеността; Книгоиздаване; Комуникационен мениджмънт; Теология; Религията в Европа; Предучилищна и начална училищна педагогика; Предучилищна педагогика и чужд език; Начална училищна педагогика и чужд език; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Медийна педагогика и художествена комуникация.

Португалски език: Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“*; Френска филология*; Италианска филология*; Испанска филология; Португалска филология; Скандинавистика*; Класическа филология; Унгарска филология; Новогръцка филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Китаистика; Индология; Японистика; Кореистика; Арменистика и кавказология.

Латински език: Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“*; Френска филология*; Италианска филология*; Испанска филология; Португалска филология; Скандинавистика*; Класическа филология; Унгарска филология; Новогръцка филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Китаистика; Индология; Японистика; Кореистика; Арменистика и кавказология.

Арабски език: Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“*; Френска филология*; Италианска филология*; Португалска филология; Скандинавистика*; Класическа филология; Унгарска филология; Новогръцка филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Китаистика; Индология; Японистика; Кореистика; Арменистика и кавказология.

Румънски език: Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“*; Френска филология*; Италианска филология*; Португалска филология; Скандинавистика*; Класическа филология; Унгарска филология; Новогръцка филология; Румънска филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Китаистика; Индология; Японистика; Кореистика; Арменистика и кавказология.

Японски език: Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“*; Френска филология*; Италианска филология*; Португалска филология; Скандинавистика*; Класическа филология; Унгарска филология; Новогръцка филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Китаистика; Индология; Японистика; Кореистика; Арменистика и кавказология.

Корейски език: Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“*; Френска филология*; Италианска филология*; Португалска филология; Скандинавистика*; Класическа филология; Унгарска филология; Новогръцка филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Китаистика; Индология; Японистика; Кореистика; Арменистика и кавказология.

Китайски език: Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“*; Френска филология*; Италианска филология*; Португалска филология; Скандинавистика*; Класическа филология; Унгарска филология; Новогръцка филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Китаистика; Индология; Японистика; Кореистика; Арменистика и кавказология.

Математика: Философия; Социология; Политология; Публична администрация; Културология; Библиотечно-информационни науки; Публични информационни системи; Философия (на английски език); Социални дейности; Неформално образование; Португалска филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Индология; Японистика; Арменистика и кавказология; Математика; Информатика; Приложна математика; Математика и информатика; Компютърни науки; Софтуерно инженерство; Информационни системи; Статистика; Анализ на данни; Физика; Инженерна физика; Ядрена техника и ядрена енергетика; Физика и математика; Астрофизика, метеорология и геофизика; Физика и информатика; Медицинска физика; Комуникации и физична електроника; Квантова и космическа теоретична физика; Фотоника и лазерна физика; Оптометрия; Квантова физика и физика на ядрото и елементарните частици (на английски език); Компютърно инженерство; Учител по природни науки в основна степен на образованието; Химия; Химия и английски език; Химия и информатика; Екохимия; Компютърна химия; Ядрена химия; Инженерна химия и съвременни материали; География; Геология; Регионално развитие и политика; География и английски език; Геопространствени системи и технологии; Геология и проучване на природни ресурси; Икономика и финанси*; Бизнес администрация*; Счетоводство, финанси и дигитални приложения (на английски език)*.

Физика и астрономия: Политология; Библиотечно-информационни науки; Публични информационни системи; Социални дейности; Неформално образование; Португалска филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Индология; Японистика; Арменистика и кавказология; Физика; Инженерна физика; Ядрена техника и ядрена енергетика; Физика и математика; Астрофизика, метеорология и геофизика; Физика и информатика; Медицинска физика; Комуникации и физична електроника; Квантова и космическа теоретична физика; Фотоника и лазерна физика; Оптометрия; Квантова физика и физика на ядрото и елементарните частици (на английски език); Компютърно инженерство; Учител по природни науки в основна степен на образованието; Химия; Химия и английски език; Химия и информатика; Екохимия; Компютърна химия; Ядрена химия; Инженерна химия и съвременни материали; География; Геология; Регионално развитие и политика; География и английски език; Геология и проучване на природни ресурси; Икономика и финанси*; Бизнес администрация*; Счетоводство, финанси и дигитални приложения (на английски език)*.

Химия и опазване на околната среда: Политология; Библиотечно-информационни науки; Публични информационни системи; Социални дейности; Неформално образование; Португалска филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Индология; Японистика; Арменистика и кавказология; Физика; Инженерна физика; Ядрена техника и ядрена енергетика; Физика и математика; Астрофизика, метеорология и геофизика; Физика и информатика; Медицинска физика; Комуникации и физична електроника; Квантова и космическа теоретична физика; Фотоника и лазерна физика; Оптометрия; Квантова физика и физика на ядрото и елементарните частици (на английски език); Компютърно инженерство; Учител по природни науки в основна степен на образованието; Химия; Химия и английски език; Химия и информатика; Екохимия; Компютърна химия; Ядрена химия; Инженерна химия и съвременни материали; Биология и химия; Биомениджмънт и устойчиво развитие; География; Геология; Регионално развитие и политика; География и английски език; Геология и проучване на природни ресурси; Икономика и финанси*; Бизнес администрация*; Счетоводство, финанси и дигитални приложения (на английски език)*; Теология; Религията в Европа.

Биология и здравно образование: Политология; Библиотечно-информационни науки; Публични информационни системи; Социални дейности; Неформално образование; Португалска филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Индология; Японистика; Арменистика и кавказология; Физика; Инженерна физика; Ядрена техника и ядрена енергетика; Физика и математика; Астрофизика, метеорология и геофизика; Физика и информатика; Медицинска физика; Комуникации и физична електроника; Квантова и космическа теоретична физика; Фотоника и лазерна физика; Оптометрия; Квантова физика и физика на ядрото и елементарните частици (на английски език); Компютърно инженерство; Учител по природни науки в основна степен на образованието; Химия; Химия и английски език; Химия и информатика; Екохимия; Компютърна химия; Ядрена химия; Инженерна химия и съвременни материали; Биология; Молекулярна биология; Екология и опазване на околната среда; Биотехнологии; Биология и химия; География и биология; Биомениджмънт и устойчиво развитие; Биология и английски език; Агробиотехнологии; География; Геология; Регионално развитие и политика; География и английски език; Геология и проучване на природни ресурси; Теология; Религията в Европа; Физическо възпитание и спорт.

География и икономика: Политология; Публична администрация; Библиотечно-информационни науки; Публични информационни системи; История и география; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Португалска филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Индология; Японистика; Арменистика и кавказология; География и биология; География; Геология; Регионално развитие и политика; География и английски език; Геопространствени системи и технологии; Геология и проучване на природни ресурси; Икономика и финанси*; Бизнес администрация*; Счетоводство, финанси и дигитални приложения (на английски език)*; Теология; Религията в Европа; Предучилищна и начална училищна педагогика; Начална училищна педагогика и чужд език; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Физическо възпитание и спорт.

Изобразително изкуство: Социални дейности; Неформално образование; География; Геология; Регионално развитие и политика; География и английски език; Геология и проучване на природни ресурси; Теология; Религията в Европа; Изобразително изкуство; Графичен дизайн.

Музика: Социални дейности; Неформално образование; География; Геология; Регионално развитие и политика; География и английски език; Геология и проучване на природни ресурси; Теология; Религията в Европа; Музика; Музикални медийни технологии и тонрежисура.

Информатика: Библиотечно-информационни науки; Публични информационни системи; Социални дейности; Неформално образование; Математика; Информатика; Приложна математика; Математика и информатика; Компютърни науки; Софтуерно инженерство; Информационни системи; Статистика; Анализ на данни; Физика; Инженерна физика; Ядрена техника и ядрена енергетика; Физика и математика; Астрофизика, метеорология и геофизика; Физика и информатика; Медицинска физика; Комуникации и физична електроника; Квантова и космическа теоретична физика; Фотоника и лазерна физика; Квантова физика и физика на ядрото и елементарните частици (на английски език); Компютърно инженерство; Химия; Химия и английски език; Химия и информатика; Екохимия; Компютърна химия; Ядрена химия; Инженерна химия и съвременни материали; География; Геология; Регионално развитие и политика; География и английски език; Геология и проучване на природни ресурси; Икономика и финанси*; Бизнес администрация*; Счетоводство, финанси и дигитални приложения (на английски език)*.

Информационни технологии: Библиотечно-информационни науки; Публични информационни системи; Социални дейности; Неформално образование; Математика; Информатика; Приложна математика; Математика и информатика; Компютърни науки; Софтуерно инженерство; Информационни системи; Статистика; Анализ на данни; Физика; Инженерна физика; Ядрена техника и ядрена енергетика; Физика и математика; Астрофизика, метеорология и геофизика; Физика и информатика; Медицинска физика; Комуникации и физична електроника; Квантова и космическа теоретична физика; Фотоника и лазерна физика; Квантова физика и физика на ядрото и елементарните частици (на английски език); Компютърно инженерство; Химия; Химия и английски език; Химия и информатика; Екохимия; Компютърна химия; Ядрена химия; Инженерна химия и съвременни материали; География; Геология; Регионално развитие и политика; География и английски език; Геология и проучване на природни ресурси; Икономика и финанси*; Бизнес администрация*; Счетоводство, финанси и дигитални приложения (на английски език)*.

Предприемачество: Библиотечно-информационни науки; Публични информационни системи; Социални дейности; Неформално образование; География; Геология; Регионално развитие и политика; География и английски език; Геология и проучване на природни ресурси; Икономика и финанси*; Бизнес администрация*; Счетоводство, финанси и дигитални приложения (на английски език)*; Теология; Религията в Европа.

Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация „ Лазерна и оптична техника“: Фотоника и лазерна физика.

Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация „ Очна оптика“: Оптометрия.

Източноправославно християнство: Теология; Религията в Европа.

* За допускане до участие в класирането за специалностите Икономика и финанси, Бизнес администрация и Счетоводство, финанси и дигитални приложения (на английски език) в Стопанския факултет е задължително кандидатите да отговарят на следните условия:

- успешно издържан държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по английски, немски или френски език;

Или

- сертификат за владеене на чужд език на равнище минимум В2 по Общата европейска референтна рамка за езици, както следва:

за английски език: Cambridge English - Proficiency (CPE), Advanced (CAE), First (FCE); IELTS; Oxford Test of English; SAT

- TOEFL IBT с точки над 80;

- TOEFL CBT с точки над 200.

за немски език: Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (KMK) - Stufe II; DSH, DaF, OSD2, Rrufung Wirtschaftsdeutsch International (PWD), Goethe-Zertifikat B2, C1 и C2;

за френски език: DELF / DALF.

- сертификати, издадени от Департамента за езиково и специализирано обучение на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ (за английски, немски или френски език) за ниво на владеене В2 по Общата европейска референтна рамка за езици.

 

За участие в класирането за определените в приложението специалности във Факултета по класически и нови филологии се признават следните сертификати за ниво минимум В2, освен, ако не е посочено изрично друго:

- Английски език: Cambridge English; IELTS; Oxford Test of English; TOEFL; SAT

- Немски език: Deutsches Sprachdiplom; TestDaF; ÖSD Zertifikat; Goethe-Zertifikat

- Френски език: DELF; DALF

- Испански език: DELE

- Италиански език: CELI B2

- Руски език: ТРКИ

При кандидатстване за посочените специалности с оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература задължително се изисква и сертификат за владеене на съответния език на ниво минимум В2 от Общоевропейската езикова рамка. За специалност Китаистика сертификатът е HSK - минимум ниво 4. За специалност Японистика сертификатът е JLPT - нива от 1 до 5. За специалност Кореистика – сертификатът е TOPIK III.

При кандидатстване за посочените специалности с оценки от държавен зрелостен изпит по чужд език задължително се изисква и сертификат за владеене на съответния език на ниво минимум В2 от Общоевропейската езикова рамка. За специалност Скандинавистика сертификатът да е за ниво минимум В2 по английски или немски език.