Начало / Новини / Новини и събития / Започна изпълнението на проект „Наследство БГ“

   
Започна изпълнението на проект „Наследство БГ“

Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“.

Отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е в максимален размер до 29 785 549.49 лева. Срокът за изпълнение на проекта е 70 месеца, считано 28 февруари 2018 година (датата на сключване на договора).

Водеща организация за реализиране на дейностите по проекта е Софийският университет „Св. Климент Охридски“, който ще партнира с още единадесет образователни и научни организации:

Технически университет – София (ТУ),

Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ),

Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА),

Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН (НИГГГ),

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН (ИЕФЕМ),

Институт за изследване на изкуствата при БАН (ИИИзк),

Институт за литература при БАН (ИЛ),

Кирило-методиевски научен център при БАН (КМНЦ),

Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН (ИБЦТ),

Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ (НБКМ) и

Регионален исторически музей – София (РИМ).

Основна цел на проекта е да се изгради съвременна инфраструктурата за научноизследователска и иновационна дейност в сферите на креативните и рекреативните индустрии (Център за върхови постижения „Наследство БГ“). Очакваният резултат е създаване на условия за разработване на съвременни технологии и развитие на пазарно-ориентирани научни изследвания, които да допринесат за: преодоляване изоставането на страната ни спрямо водещите научни центрове на европейско и световно ниво; интегриране на български научни организации в европейското изследователско пространство; изграждане на устойчиви партньорства с водещи европейски университети и институти; засилване на връзката „наука–бизнес“.

logo-bg-1

В изпълнение на планираните дейности по проекта започва изграждането на разпределена научноизследователска система с мрежова свързаност между отделните модули, с алтернативни комуникационни канали, със съвременни условия за научни изследвания и развойна дейност, с принос за икономиката, социалната сфера и околната среда чрез разпространение и трансфер на знания. Материалната инфраструктура на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“ ще е разположена на десет различни места в столицата (в сгради на Софийския университет, сграда на УАСГ, сгради на ИЕФЕМ, ИЛ, ИИИзк, КМНЦ, НБКМ и др.). Ще бъде изградена и специфична техническата и технологичната инфраструктура, базирана на модерен Център за данни „Наследство БГ“ (Data-Center), Интеграционен портал „Наследство БГ“ и множество специализирани лаборатории.

Планирано е изграждането на специализирани звена, като Централна научно-изследователска лаборатория за документиране и моделиране на недвижимото културно наследство, Централна научно-изследователска лаборатория за консервация и реставрация на недвижимото културно наследство, Лаборатория „Виртуална история на българската литература“, Лаборатория „Интерактивна карта на изкуствата в България“, Дигитален архивен център за движимо културно наследство, Лаборатория „Дигитален етнографски музей“, Лаборатория по консервация и реставрация на документално наследство, Лаборатория за консервация и реставрация на книжовни паметници, Национална образователна телевизия и др.

След изграждане на новата инфраструктура на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“ в нея ще работят учени според специализацията си, но в интегрирани екипи за интердисциплинарни изследвания и практики. Интердисциплинарната научна дейност, базирана на модерен научноизследователски комплекс, ще е насочена към фундаментални, приложни и експериментални изследвания, а също така и към развойна дейност. Екипите ще положат усилия и за установяване на контакти със сходни европейски екипи за съвместни дейности и участие в конкурси за финансиране на проекти.

Обекти на българското културно наследство ще бъдат изследвани, обработени, описани и каталогизирани в специализираните лаборатории. Образци на културното наследство ще бъдат проучвани и относно потенциал за социални, икономически и екологични ефекти на регионално, национално и местно ниво. Резултатите ще са пряко приложими в практиката, свързана с жизнения цикъл на процесите в науката, образованието, социалната сфера, бизнеса. Реален принос се очаква от формирането на корпуси от нови знания или значително подобрени знания, разработването на приложни продукти и електронни услуги.

До резултатите от дейността на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“ ще бъде осигурен достъп чрез онлайн портал (текст, аудио, видео, продукти с виртуална реалност и пр.), а разработените продукти и услуги (на няколко езика) ще бъдат разпространявани сред училища, читалища, сдружения на различни общности в България и чужбина. Те ще бъдат достъпни и за бизнеса, за последваща употреба в креативните и рекреативните индустрии.

За връзка с екипа по проекта: project@nasledstvo.uni-sofia.bg