Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет обявява конкурс за главен мениджър

   
Софийският университет  обявява конкурс за главен мениджър

Срокът за подаване на документи е 15.04.2016 г.

Главният мениджър ще работи под прякото ръководство на ректора и в тясно взаимодействие със заместник-ректорите и главния секретар на Софийския университет. Той ще участва в работата на Ректорския и на Академичния съвет със съвещателен глас. Оперативно ще ръководи и контролира дейността на отделите: „Имоти“, „Ремонти и снабдяване“, „Личен състав и трудови отношения“, „Обществени поръчки“, „Секретариат и деловодство“, „Правен“, поделение „Социално-битово обслужване“, „Управители на сгради“, „Техническо обслужване“.

Отговорностите на главния мениджър ще бъдат да организира и осъществява контрол върху изпълнението на решенията на Общото събрание, на Академичния и на Ректорския съвет; да ръководи и контролира дейностите по управление на човешките ресурси в администрацията; да организира и контролира правното осигуряване на процедурите по обществени поръчки; да участва в съставянето на университетския бюджет и в контрола на изпълнението му; да съдейства за разширяване на контактите с бизнеса с цел реализация на съвместни дейности и дарения; да отговаря за изготвянето на инвестиционната програма на Софийския университет – определяне на приоритети и търсене на външни инвеститори; да организира, координира и контролира всички дейности, свързани с управлението на материалната собственост в Университета.

Подробности за изискванията към кандидатите и необходимите документи.