Начало / Новини / Новини и събития / Проф. Норберт Пиетрала от Техническия университет на Дармщат бе удостоен с почетното звание "доктор хонорис кауза" на Софийския университет

   
Проф. Норберт Пиетрала от Техническия университет на Дармщат бе удостоен с почетното звание "доктор хонорис кауза" на Софийския университет

На тържествена церемония, която се проведе в Аулата на Софийския университет, проф. Норберт Пиетрала бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Предложението за удостояването с почетното звание на най-старото и авторитетно висше училище в България е на Физическия факултет и е за приноса на проф. Норберт Пиетрала за високи научни постижения в областта на експерименталната ядрената физика, за дългогодишната съвместна научна работа с изследователи от Физическия факултет на Алма матер и реалното съдействие със апаратура и материали, както и подкрепа за развитието на млади учени и студенти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

1

Тържествената церемония бе открита от декана на Физическия факултет проф. дфзн Георги Райновски. Той поздрави присъстващите и представи проф. Пиетрала.

Проф. Норберт Пиетрала е роден през 1967 г. Научната си кариера започва през 90-те години в групата на проф. Петер фон Брентано, под чието ръководство защитава докторска дисертация през 1996 г. В периода 1996-2003 г. провежда научни изследвания в университетите на Кьолн (Германия) и Йейл (САЩ), като след 1999 г. научната му дейност се осъществява в рамките на специализираната програма на Германския научен фонд (DFG) за подкрепа на обещаващи млади изследователи „Еми Ньотер“. Д-р Пиетрала се хабилитира през 2003 г., а в периода 2003-2006 г. е последователно асистент и доцент в Университета на Стони Брук (САЩ). През 2006 г. се завръща в Германия като доцент в Университета на Кьолн, а малко по-късно е избран за професор в Техническия университет на Дармщат. От 2008 г. е директор на Института по ядрена физика към Техническия университет на Дармщат.

2

Проф. Райновски акцентира върху научните интереси на проф. Пиетрала, които са свързани с фундаментални изследвания в областта на експерименталната ядрена физика, по-специално със спектроскопични изследвания на структурата на атомното ядро. Интересът към тази почти класическа научна област се усилва през последните години, благодарение най-вече на новите експериментални възможности, които дават международните лаборатории с ускорители за радиоактивни снопове като ISOLDE (CERN) и FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research, Дармщат).

Изследванията на проф. Пиетрала определят някои от темите в научните програми на тези лаборатории, по които ще се работи през следващите години. Проф. Пиетрала има значителни приноси и се явява водещ световен учен в експерименталните изследвания на изовекторните състояния във вибрационни ядра, така наречените състояния със смесена протон-неутронна симетрия.

Деканът на Физическия факултет на Софийския университет обърна внимание, че едни от най-значимите постижения на проф. Пиетрала са свързани с изследвания на състояния със смесена симетрия чрез снопове от γ лъчи. С помощта на този метод за първи път е експериментално наблюдаван и изследван пълният набор от състояния със смесена симетрия в ядрото 94Мо. В последствие проф. Пиетрала предлага уникално развитие на този метод, което се базира на използването на квази-монохроматични поляризирани γ-снопове за селективно възбуждане на ядрени състояния. Методът за изследване на ядрената структура получава световно признание като ясен пример за това е, че значима част от европейската лаборатория Extreme Light Infrastructure (ELI) в Мъгуреле, Румъния, е предназначена за експерименти, базирани именно на този метод.

4

Проф. Пиетрала има значими приноси и в изследвания, свързани с възникването и еволюцията на ядрената колективност, възникването и проявата на динамични симетрии в квантови многочастични системи и в разработването и приложението на ядрени колективни (геометрични) модели. Едно от най-значимите открития на проф. Пиетрала е експерименталното наблюдаване на конкурентния двоен γ разпад, включващо измерване на относителната вероятност спрямо доминиращия процес. Това е ефект, който демонстрира фундаменталните закономерности за електромагнитни преходи в квантови системи.

От методологична гледна точка трябва да се споменат и приносите му в разработването и усъвършенстването на експериментални методи, водещи до цялостната спектроскопия в рамките на един експеримент, което е от изключително значение за експериментите с радиоактивни снопове, както и уникалния метод за (e,e’γ) в режим на e’-γ съвпадения, демонстриран за първи път на електронния ускорител S-DALINC в Института по ядрена физика в Техническия университет Дармщат. Всички тези научни приноси са получили световно признание“, изтъкна още деканът на Физическия факултет.

Ппроф. Пиетрала е автор на повече от 400 научни публикации в най-реномираните международни списания за ядрена физика. Седем от тези публикации са цитирани повече от сто пъти, 34 повече от 50 пъти, а пълният му h-фактор е 46. Член е на множество международни научни и технически съвети към големи лаборатории и/или колаборации. Сред тях трябва да се отбележи участието му в комитетите на ELI-NP, Румъния (ELI-ISTAC и ISAB) и в управителните органи към FAIR.

3

Проф. Райновски акцентира върху сътрудничеството на проф. Пиетрала с изследователи от катедра „Атомна физика“ на Физическия факултет и отбеляза, че то датира от 2003 г. Нееднократно той е посещавал България и Физическия факултет. Първото му посещение е през 2007 г. в рамките на международна научна среща, проведена в Софийския университет. Редовен участник е в международната школа по ядрена физика, неутронна физика и ядрена енергетика, която се организира през година от Института за ядрени изследвания към БАН.

Проф. Райновски отбеляза, че сътрудничеството между изследователите от Физическия факултет и проф. Пиетрала е довело до повече от 45 съвместни публикации в международни списания с импакт фактор. От 2008 г. до момента трима щатни преподаватели от Физическия факултет са провеждали изследвания в Института по ядрена физика в Дармщат. За същия период петима студенти от Физическия факултет (двама докторанти, двама магистри и един бакалавър) са работили в групата на проф. Пиетрала по изследователски задачи, свързани с техните дисертации и дипломни работи. Тези визити са финансирани основно от немските фондации „Александър фон Хумболд“ и ДААД, но в някои случаи са подпомагани и директно от Института по ядрена физика в ТУ Дармщат.

През 2016 г. с активното съдействие на проф. Пиетрала беше подписано споразумение за сътрудничество между Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Техническия университет Дармщат в рамките на програмата „Еразъм+“. Това е активна програма, като дори и тази година магистър от програмата по „Физика на атомното ядро и елементарни частици“ работи в групата на проф. Пиетрала в рамките на тази програма по анализ на данни от общ експеримент, проведен на установката ISOLDE, ЦЕРН“, каза проф. Райновски и допълни, че през годините групата по ядрена физика във Физическия факултет е получавала и материална помощ от проф. Пиетрала.

Сътрудничеството на проф. Пиетрала с учени от Софийския университет се явява естествено продължение на връзките между български и немски учени в областта на фундаменталните ядрени изследвания, установени в средата на 70-те години на миналия век, благодарение на които тази област на научното познание в България се разви на световно ниво, изтъкна проф. Райновски.

6

Проф. Норберт Пиетрала бе удостоен със званието „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет от ректора на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков.

7

Проф. Норберт Пиетрала произнесе академично слово на тема: „Probing the Structure of Atomic Nuclei“ („Изследване структурата на атомните ядра“). Той започна с кратък преглед на големите въпроси пред съвременната физика – как от трите поколения фермиони в Стандартния модел стигаме до таблицата на Менделеев и картата на изотопите? Как протичат на микро ниво катастрофичните звездни събития като супернова и сливането на неутронни звезди? Или как е възможно неутронната звезда SSS17a да промени цвета си в рамките на деня? Отговорите на всички тези въпроси, подчерта проф. Пиетрала, е в разбирането на структурата и динамиката на атомното ядро и именно това е целта на ядрено-структурните изследвания.

Съвременното ни разбиране на структурата на атомното ядро се основа на конкуренцията и баланса между едно-частичните и колективни степени свобода. Този процес води до появата на множество ефекти, чието изучаване изисква голям набор от прецизно определени квантови характеристики като енергия и спин-четност на възбудени ядрени състояния, времена на живот и характеристики на излъчваната при разпада гама радиация.

Типичните трудности за експериментално определяне на тези величини проф. Пиетрала демонстрира в случая на възбудено 0+ (Т=1) състояние в 6Li, което има енергия на възбуждане 3.5629 MeV и период на полуразпад 56 as (atto seconds, атто секунди, 1 as = 10-18 s). Тази информация на практика е извлечена чрез изучаване на характеристиките на гама кванта, който разпада тези състояния. Всъщност, отбеляза проф. Пиетрала, цялото ни познание за атомното ядро се дължи на наблюдаване на радиацията (алфа, бета и гама), която се излъчва при различните ядрени превръщания. От гледна точка на квантовата механика излъчването на тази радиация се дължи на квантови преходи от първи порядък. Известно е обаче, че съществуват и преходи от втори порядък такива като двойния бета разпад и двойния гама разпад. Последният е предложен теоретично още през 1930 г. в дисертацията на нобеловия лауреат Мария Гьопер-Майер, но едва в наши дни неговото експериментално наблюдаване става възможно. Проф. Пиетрала представи този експеримент, проведен от неговата група като част от дисертационното изследване на д-р Кристофър Валтз. Резултатите са публикувани в списанието Nature, 526, 406 (2015).

Проф. Пиетрала направи и обзор на ролята на фотоните за изучаване на ядрената структура, започвайки от фотоядрени реакции и достигайки до експерименти по Кулоново възбуждане (фотоядрени реакции с виртулани фотони).

Специално внимание проф. Пиетрала отдели на така наречената „ядрена фотоника“ – различен набор от експериментални техники, които позволяват да се манипулират (възбуждат по определен начин) ядрени състояния. Така естествено се достигна до представяне на физичните идеи, върху които се изгражда ядрената лаборатория на ELI (Extreme Light Infrastructure) в Магуреле, Румъния.

В обобщението на лекцията си проф. Пиетрала достигна и до основното си послание, че в наши дни науката е международно начинание, в което може да се постигне съвършенство само чрез взаимно сътрудничество между най-добрите учени и приятели.

9

В края на лекцията си проф. Пиетрала изтъкна колко е важно вече успелите и утвърдили се учени, които са изградили академична кариера, да подкрепят следващото поколение лидери в науката и обществото и покани на сцената Радостина Зидарова от Физическия факултет на Софийския университет, за да й връчи сертификат за тригодишна стипендия за обучение по докторантска програма в Техническия университет в Дармщат.

11
12

Репортаж на Телевизия "Алма матер":