Начало / Новини / Новини и събития / Представяне на междинните резултати по проект „Наследство БГ“

   
Представяне на междинните резултати по проект „Наследство БГ“

В Ректората на Софийския университет бяха представени междинните резултати от провеждането на научноизследователска и развойна дейност по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е водеща организация за реализиране на дейностите по проекта. Негови партньори са Техническият университет – София (ТУ), Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Националната спортна академия „Васил Левски“ (НСА), Националният институт по геофизика, геодезия и география при БАН (НИГГГ), Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН (ИЕФЕМ), Институтът за изследване на изкуствата при БАН (ИИИзк), Институтът за литература при БАН (ИЛ), Кирило-методиевският научен център при БАН (КМНЦ), Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН (ИБЦТ), Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ (НБКМ) и Регионалният исторически музей – София (РИМ).

2-2

В рамките на събитието бяха представени междинните резултати по проектите „Молитвени пътувания на българите през 18-19 век и изкуствата“, „Лаборатория по културна политика: Култ и религия в Древна Тракия. Фаза 1. Създаване на база данни за паметниците на религиозния живот“, „Кирилометодиевската традиция в историята на европейската духовна култура – изследване на средновисоконемските проповеди за Кирил и Методий от епохата на австрийския Барок“, „Ръкописното наследство на България от 15 до 19 век – неизследвани територии“, „Не(познатите) Балкани“, „Интеркултурен диалог“, „Концепция, гъвкава методика и пилотна геопространствена платформа за достъп на българското природно наследство до европейския дигитален общ пазар на знания и информационни услуги“, „Създаване на комплексна методология за оценка на социално-икономическото въздействие от дейности, насочени към опазване и развитие на културното наследство“, „Разработване, акредитация, прилагане в практиката и организиране на обучения, тренинги, сертифициране и специализации в иновативни професионални и научни направления от рекреативната и уелнес индустрия и нишов туризъм“.

Основна цел на проекта е да се изгради съвременна инфраструктурата за научноизследователска и иновационна дейност в сферите на креативните и рекреативните индустрии (Център за върхови постижения „Наследство БГ“). Очакваният резултат е създаване на условия за разработване на съвременни технологии и развитие на пазарно-ориентирани научни изследвания, които да допринесат за: преодоляване изоставането на страната ни спрямо водещите научни центрове на европейско и световно ниво; интегриране на български научни организации в европейското изследователско пространство; изграждане на устойчиви партньорства с водещи европейски университети и институти; засилване на връзката „наука–бизнес“.