Начало / Новини / Новини и събития / Магистърска програма „Превод“ към ФКНФ получи за трети пореден път Знака за качество „ЕМТ“ на Европейската комисия

   
Магистърска програма „Превод“ към ФКНФ получи за трети пореден път Знака за качество „ЕМТ“ на Европейската комисия

На 4 юни 2019 г. Европейската комисия публикува списък с университетските програми, които предлагат висококачествено обучение по превод в ОКС „Магистър“ в съответствие със стандартите на мрежата „Европейска магистърска степен по превод“ (European Master's in Translation – ЕМТ). След изключително стриктен подбор от международна експертна комисия от оценители тези програми стават членки на мрежата ЕМТ и получават за срок от пет години запазения Знак за качество „ЕМТ“ на Европейската комисия.

Изрично признание за качеството на обучението във Факултета по класически и нови филологии и цялостно в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е, че Магистърска програма „Превод“ с английски и/или френски език, съвместна програма на катедра „Англицистика и американистика“ и катедра „Романистика“ към Факултета по класически и нови филологии, за трети пореден път беше избрана за член на мрежата. През периода 2019-2024 г. тя ще продължи да носи Знака за качество ЕМТ – запазен знак на ЕС от 2012 г. Магистърска програма „Превод“ членува в ЕМТ от самото ѝ създаване – от 2009 г.

emt

Мрежата ЕМТ се разработва и осъществява от специален екип на ГД „Писмени преводи“ към ЕК в тясно сътрудничество с утвърдени специалисти по превод от академичния свят и представители на индустрията на езиковите услуги. Основната ѝ цел е да способства за подобряване на качеството на университетското обучение по превод в Европа с оглед на нуждите от висококвалифицирани преводачи, налагани от постоянно разрастващия се пазар на езикови услуги и бързо променящите се технологични възможности и изисквания. Качеството на обучението в програмите, удостоени със Знака за качество ЕМТ, се одобрява на основата на Профила на преводаческите компетентности, изработен от европейски експерти от средите на академичната общност и езиковата индустрия, и след преценка на подготовката за професионална реализация на дипломантите от представители на бизнеса от международната мрежа LIND-WEB. Дейността на ЕМТ се направлява от Управителен съвет на членовете ѝ и се подпомага и координира от специален екип на ГД „Писмени преводи“ към Европейската комисия. Мрежата ЕМТ спомага за развитието и засилването на научните изследвания в областта на превода и за обмена на най-добри практики между участващите в нея университети. Резултатите от първите два 5-годишни периода на функционирането ѝ доведоха до качествено подобряване на нивото на преподаване и ускориха създаването на истински европейски пазар за компетентни професионални преводачи.

Програмите, преминали подбора и одобрени за членуване в ЕМТ, се радват на редица предимства. Те включват възможностите, предоставени от Схемата за гостуващи преводачи (Visiting Translator Scheme), разработена и поддържана от ГД „Писмени преводи“ за подкрепа на академичното обучение по превод в Европа, и допринасят за многостранните измерения на партньорството с тази дирекция и с членовете на цялата мрежа. Високите стандарти на качество на обучението на преводачи включват и активна партньорска дейност с различни институции и организации от публичния и от частния сектор с цел непрекъснат обмен на най-съвременни знания и умения при обучението на бъдещите преводачи и предоставяне на разнообразни възможности за прилагане на тези знания и умения в практиката.

Участието на Магистърска програма „Превод“ в ежегодните форуми и работни групи на ЕМТ през изминалите периоди на членството ѝ в мрежата осигури поддържане и усъвършенстване на критериите, ресурсите, методите и изискванията, свързани с обучението по превод и пазарната реализация на завършилите млади преводачи. Пред студентите, които се обучават в тази програма по превод, се откриват и множество допълнителни възможности, измежду които трябва специално да се отбележат платените и неплатени стажове в европейските институции и в партньорски организации от езиковата индустрия.

Списъкът на избраните за участие в мрежата и удостоени със знака за качество магистърски програми по превод се намира на следния адрес:

https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-masters-translation-emt/universities-and-programmes-emt-network_en

За повече информация за проекта ЕМТ:

https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-masters-translation-emt_en

За повече информация за Магистърска програма „Превод“:

http://unisofia.minb.de/MAtransl/EnglishFrench/