Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Климент Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ, бр. 4/15.01.2021

   

 

На вниманието на всички кандидати по обявени конкурси за академични длъжности:

Съгласно Заповед № РД-19-343/16.09.2020 г. на ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ с цел ограничаване на опасността от разпространение COVID-19, документи за участие в конкурси за академични длъжности обнародвани в Държавен вестник и в-к „24 часа“ след 01.08.2020 г., се подават по електронен път при спазване на Инструкцията за електронно подаване на документи по чл. 3, ал. 1 от ПУРПНСЗАДСУ.

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

 

главни асистенти по професионално направление:

  • 4.1. Физически науки (Физика на вълновите процеси, включително квантова електроника, сингулярна и нелинейна оптика) – един, за нуждите на ФзФ;
  • 3.9. Туризъм (Компютърни информационни системи в туризма) – един, за нуждите на ГГФ;
  • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Връзки с обществеността) – един, за нуждите на ФЖМК;
  • 3.8. Икономика (Обща икономическа теория, Теория на растежа – на български и английски език) – един, за нуждите на СтФ;
  • 3.3. Политически науки (Политология – Политически комуникации и публичност) – един, за нуждите на ФФ,

 

всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.

Документи може да се подадат и електронно на адрес: www.uni-sofia.bg.