Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Климент Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ, бр. 22/16.03.2021 г .

   

 

На вниманието на всички кандидати по обявени конкурси за академични длъжности:

Съгласно Заповед № РД-19-343/16.09.2020 г. на ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ с цел ограничаване на опасността от разпространение COVID-19, документи за участие в конкурси за академични длъжности обнародвани в Държавен вестник и в-к „24 часа“ след 01.08.2020 г., се подават по електронен път при спазване на Инструкцията за електронно подаване на документи по чл. 3, ал. 1 от ПУРПНСЗАДСУ.

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

 

професори по професионално направление:

 • 3.6. Право (Трудово право и обществено осигуряване) – един за нуждите на ЮФ;
 • 4.5. Математика (Приложна механика: проектиране на механични системи с приложения в мехатрониката и роботиката) – един за нуждите на ФМИ;
 • 1.2. Педагогика (Гражданско образование, Антикорупционно образование) – един за нуждите на ФП;
 • 3.9. Туризъм (Развитие на туристически дестинации) – един за нуждите на ГГФ;
 • 3.3. Политически науки (Местна власт и самоуправление) – един за нуждите на ФФ;
 • 3.2. Психология (Обща и възрастова психология) – един за нуждите на ФНОИ;
 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистическо редактиране) – един за нуждите на ФЖМК;
 • 7.1. Медицина (Ортопедия и травматология) – един за нуждите на МФ;

 

доценти по професионално направление:

 • 3.6. Право (Наказателно право) – един за нуждите на ЮФ;
 • 2.1. Филология (Български език – Приложна лингвистика) – един за нуждите на ФСлФ;
 • 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по български език) – един за нуждите на ФСлФ;
 • 1.2. Педагогика (Педагогическа социология, Социална адаптация и дезадаптация) – един за нуждите на ФП;
 • 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика - Педагогика на взаимодействието „дете-среда“) – един за нуждите на ФНОИ;
 • 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика – педагогика на математиката в предучилищна възраст) – един за нуждите на ФНОИ;
 • 7.1. Медицина (Ортопедия и травматология - костно-ставни инфекции) – един за нуждите на МФ;

 

главни асистенти по професионално направление:

 • 4.3. Биологически науки (Антропология, Анатомия на човека) – един за нуждите на БФ - процедурата е прекратена с решение на Академичния съвет, протокол № 7 от 31.03.2021г. и обнародвано в ДВ, бр. 30 от 13.04.2021 г.;
 • 4.4. Науки за земята (Климатология) – един за нуждите на ГГФ;
 • 2.3. Философия (Теория на познанието) – един за нуждите на ФФ;
 • 1.3. Педагогика на обучението по… (Ранно чуждоезиково обучение в предучилищна възраст) – един за нуждите на ФНОИ;
 • 1.3. Педагогика на обучението по… (Физическо възпитание и спорт – джудо и бойни спортове) – един за нуждите на ДС;
 • 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по икономика) – един за нуждите на ДИУУ

 

всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.

Документи може да се подадат и електронно на адрес: www.uni-sofia.bg.