Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Конкурс за заемане на длъжността Директор на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“

   

Срок за подаване на документите: 24 юли 2024 г.

 

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за заемане на длъжността Директор на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“.

 

1.Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

1.1. Да са български граждани;

1.2. Образование - висше;

1.3. Образователно-квалификационна степен „Магистър“;

1.4. Област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“, според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125/2002 г.;

1.5. Професионален опит – минимум 5 години на ръководна длъжност в академична библиотека;

1.6. Владеене на чужд език;

1.7. Стратегическа и управленска компетентност: умения и способност да планира, организира и контролира, както и умения за взимане на бързи решения в конфликтни и специфични ситуации;

1.8. Организационна компетентност: умения да постига в работата си очакваните крайни резултати;

1.9. Базови умения: Комуникативност и работа в екип, способност за самостоятелна работа, инициативност, отговорност;

1.10. Специфични умения: Интегрирана библиотечно-информационна система ИБИС, Aleph, Интернет, Microsoft office;

1.11. Да познава нормативните актове, действащи в системата на висшето образование (ЗВО, ЗВСВЗ, ППЗНСНС); нормативните документи, които уреждат работата на библиотеките в страната; специалните актове, регламентиращи дейността на Университета (Правилник за организацията и дейността на СУ „Св. Климент Охридски“, КТД, Правилник за организацията и дейността на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“).

 

2. В срок от един месец от публикуването на обявата, кандидатите да представят в деловодството на СУ „Св. Климент Охридски“ на имейл delovostvo@uni-sofia.bg следните документи:

2.1. Молба за участие в конкурса и автобиография;

2.2. Декларация в свободен формат, че лицето е български гражданин;

2.3. Документ за самоличност – оригинал и копие;

2.4. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността – оригинал и копие;

2.5. Документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата – трудова книжка, осигурителна книжка или образец УП3 – оригинал и копие;

2.6. Свидетелство за съдимост;

2.7. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратена за повече от 3 календарни месеца;

2.8. Документите издадени в чужбина се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

 

3. Към документите по т. 2 се представя концепция за развитието на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“ в обем не повече от пет страници, която да съдържа:

  • Развитие на вътрешните библиотечни процеси;
  • Опазване на библиотечните фондове
  • Технологично развитие и дигитализация
  • Библиотечно-информационно обслужване
  • Организация и развитие на филиалните библиотеки
  • Развитие на материалната база
  • Популяризиране и културна дейност
  • Развитие на човешките ресурси