Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за Директор на Институт GATE

   

Срок на подаване на документите: 7 юли 2024 г.

 

GATE институт “Големи данни в полза на интелигентно общество” е научноизследователски институт, създаден през 2019 в София, България като съвместна инициатива между Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Технологичния университет Chalmers и изследователския институт Chalmers Industrial Technology (CIT), Швеция.

Мисията на GATE е да:

 • Развива/провежда научни изследвания и иновации в областта на Големите Данни и Изкуствения Интелект.
 • Създава екосистема, като бъде свързващото звено между академичната общност, правителствените институции и индустрията в областта на големите данни и изкуствения интелект.
 • Служи като катализатор на икономически растеж с висока добавена стойност, основан на иновации, дигитализация и предприемачество в областта на големите данни и изкуствения интелект в редица икономически сектори.

GATE създава добавена стойност в следните четири стратегически приложни области:

 • Градове на бъдещето
 • Интелигентно правителство
 • Умна индустрия
 • Дигитално здраве

Във връзка с планирано развитие, Институт GATE търси да назначи Директор, който да управлява и наставлява научната, административната и финансова дейност на GATE.

 

Директор на Институт GATE

 

Отговорности и задължения на позицията:

 • Реализиране и следене на изпълнението на решенията на Управителния съвет, като ефективно управлява текущата дейност на Института.
 • Организиране и ръководене на инициативите на Института, осигурявайки безупречно изпълнение на поетите договорни ангажименти.
 • Иницииране на предложения за сключване, промяна и прекратяване на трудовите договори на административния, техническия и изследователския персонал в Института.
 • Стремеж към повишаване на квалификацията на екипа, насърчаване на съвместната работа и създаване на отлични условия за труд.
 • Изготвяне на годишен отчет за дейността на Института и представянето му за одобрение пред Управителния съвет.
 • Комуникиране и изграждане на устойчиви връзки с партньорски и публични организации.
 • Отговаряне за ефективното функциониране на системата за управление на качеството.
 • Осигуряване на целесъобразно изразходване на финансовите средства.

 

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование.
 • Авторитетен изследовател.

 

Допълнителни изисквания, носещи предимство на кандидатурата

Образование и академични постижения:

 • Висше образование в областта на природни науки, математика и информатика или сходна област.
 • Научна степен – доктор или доктор на науките.
 • Академична длъжност – доцент или професор.

Професионален опит:

 • Минимален трудов стаж и професионален опит за заемане на длъжността минимум 15 години.
 • Придобит стаж и професионален опит на ръководна длъжност минимум 10 години.
 • Доказан опит в научноизследователска дейност с публикации в международно признати издания.
 • Опит в ръководство на Европейски и национални изследователски проекти.
 • Установени контакти с международни научни институции и участие в международни проекти и консорциуми.

Други изисквания:

 • Много добро владеене на английски език.
 • Умения за решаване на проблеми в динамична среда.
 • Умения за стратегическо планиране и вземане на решения.
 • Ясна визия за развитието на института и способност за формулиране и изпълнение на дългосрочни стратегически цели.

Личен профил:

 • Високи етични стандарти и ангажираност към научната честност и прозрачност.
 • Ориентация към резултати.
 • Аналитично мислене.

 

Нашето предложение:

 • Ръководна позиция с професионално социално и икономическо въздействие.
 • Ръководство на водещ научноизследователски институт с предизвикателни изследователски и иновационни проекти.
 • Многобройни възможности за международно сътрудничество, обмен на знания и по-нататъшно професионално развитие на най-високо ниво.
 • Достъп до развита научно-изследователска инфраструктура,.
 • Работа в модерна и привлекателна среда, подкрепяща креативността и производителността.
 • Работа с млад, мотивиран и позитивен екип.
 • Атрактивното възнаграждение за Вашите отговорности, сериозни умения и опит.

 

Как да кандидатствате:

Моля, изпратете своите документи за кандидатстване до 07.07.2024 г., използвайки някои от следните начини:

 • На електронна поща: career@gate-ai.eu
 • По куриер/поща на адрес бул.Джеймс Баучер №5, Институт GATE
 • Лично на адрес бул.Джеймс Баучер №5, Институт GATE

Документи, доказващи, че сте авторитетен изследовател:

 • Актуална автобиография
 • Мотивационно писмо, разкриващо Вашия интерес към позицията (max. 2 pp)
 • Мандатна програма (за срок от 5 години), в която кандидатът описва визията си за развитието на Института;
 • Списък публикации.
 • Копие от дипломи за завършено образование, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност;
 • Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област
 • Копия от документи за придобита допълнителна квалификация, специализация, владеене на чужди езици и правоспособност;
 • Писмени препоръки, свързани с трудовата дейност и професионалната квалификация, съдържащи името, адреса и телефона за контакти с препоръчителя (по желание на кандидата);
 • Други документи по Ваша преценка;
 • Подписана и сканирана декларация, в която присъства текст:

Съгласявам се личните ми данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани във връзка с настоящото ми кандидатстване за позицията Директор.

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата. Избраните кандидати ще бъдат информирани до 07.07.2024 г.
 2. Събеседване с всички кандидати, които отговарят на изискванията ще се проведе до 11.07.2024 г.
 3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване, ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.
 4. Избраният кандидат ще бъде назначен на трудов договор.

За допълнителна информация, моля разгледайте нашия сайт www.gate-ai.eu и се свържете с нас на: career@gate-ai.eu

 

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни актове в България.