Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Семинар „Научно-приложни изследвания, иновации, комерсиализация на научни резултати”

   
Семинар „Научно-приложни изследвания, иновации, комерсиализация на научни резултати”

Чл. кор. проф. дхн Тони Спасов

За трета поредна година Факултетът по химия и фармация на Софийския университет изпълнява проекта Beyond Everst – FP7. В изпълнение на една от основните задачи на проекта – повишаване на иновационния капацитет на ФХФ и комерсиализация на научните постижения, в хотел Radisson Blu се организира научен семинар.

В семинара взеха участие водещи учени от България и чужбина (гост-изследователи на факултета по проекта), проф. Пламен Атанасов; проф. Симеон Стоянов; Саша Безуханова, основател на гражданската платформа за дебат и общо действие – MoveBG; Елица Панайотова, изпълнителен директор на „София тех парк”; проф. Николай Денков, ръководител на катедра „Инженерна химия”, ФХФ, СУ; Златина Карова, Център за трансфер на технологии „ЦТТ” при СУ; Изабела Найденова и други.

Събитието откри чл. кор. проф. дхн Тони Спасов, декан на ФХФ и координатор на проекта Beyond Everest . В началото на годината той бе награден от министъра на образованието и науката проф. дмн Анелия Клисарова за постигнати резултати по изпълнение на проекта Beyond Everst.

1

Проф. Спасов запозна присъстващите с дейността на факултета, който е една от водещите изследователски институции в България в областта и национален лидер в химическото образование и изследвания. Факултетът е единственият изследователки център, който покрива всички области на модерната химия от физикохимия, изчислителна, колоидна и аналитична химия до органичен синтез и материалознание. Най-големият принос на факултета е в областта на получаване и охарактеризиране на нови функционални материали и наноматериали. Повечето от изследователските дейности на факултета са провеждани в сътрудничество с български и чуждестранни изследователски групи по национални и международни проекти и в съвместни изследователски центрове.

3

„Ние свикнахме да разглеждаме фундаменталната и приложната наука в нашия факултет като едни много тясно свързани научни дейности. Забелязва се един полезен ход в използване и интегриране на научния потенциал на хората, които работят в тези направления. Следващата стъпка е да се търси реализация, да се промени мисленето, отправната точка на един изследовател, да стартира своите научни проекти с мисълта за това, някой да има нужда от един такъв продукт. Това е начин на мислене, който в по-развити от нас страни вече е практика. Това е нещо, което като култура дори в нашия факултет, който е елитен за страната научен център, не може да се каже, че е станало практика”, каза проф. Спасов.

Той отбеляза, че през последните години във факултета има много успешно работещи научни групи със силно изявена приложна дейност и с реални продукти и пазарни успехи. „Ние, като преподаватели, сме пряко свързани с много млади хора, които имат нужда от такъв тип култура и осмисляне на тяхната бъдеща активност. Задачата, която си поставяме, е да пренесем тази култура в този силен център в България - нашия факултет. Да се опитаме да стигнем след един професионален анализ, но и едновременно това направен от хора, запознати с характера на нашата научна дейност и нуждите на нашата страна. Да пренесем и развием тази култура и да стигнем до една стратегия, която да бъде изпълнима, която да бъде политика на нашия факултет и да стане официален документ за ФХФ и СУ”.

4

Проектът Beyond Everest има за цел да концентрира изследователския потенциал на ФХФ на СУ за провеждането на изследвания на световно ниво в областта на съвременните функционални материали. Факултетът е водещ национален изследователски център в тази област и наскоро бе признат за образователен център от най-високо ниво, според националната ранг листа на университетите в България за всички научни направления. Факултетът по химия и фармация е спечелил своето признание в регионален и европейски мащаб заради своя принос в дизайна, синтеза и характеризирането на материали с определени химични, каталитични, биологични и оптични свойства. Високото ниво на изследователския потенциал на Факултета наскоро бе високо оценено от 5 независими европейски експерти-оценители в рамките на проект FP7 EVEREST. Оценителите изтъкнаха областта на съвременните функционални материали, като област с най-голям потенциал във факултета за развитие на национално ниво.

Целта на проекта е да изяви силните страни на ФХФ и да изгради уникален Изследователски и образователен център по функционални материали. Тази цел ще бъде постигната чрез близко сътрудничество с 5 водещи европейски изследователски центрове, в качеството им на партньорски организации – това са: Техническия университет в Мюнхен, Германия, Университета Оксфорд, Великобритания, Университета в Милано, Италия, Макс Планк института за полимерни изследвания, Германия и Висшето училище по физика и индустриална химия в Париж, Франция. Проектът включва и разширяване на изследователската инфраструктура на Факултета, обмяна на ноу-хау и опит с партньорските организации, както и привличане и назначаване на водещи изследователи от чужбина. С цялостната изследователска дейност по проекта, факултетът ще се превърне в научно и образователно средище от световна величина и ще повиши своето присъствие в обществото и индустрията.

2