Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Съобщение

   
Съобщение

На свое извънредно заседание днес Ректорският съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ обсъди сигнала за нарушение на проф. дин Драгомир Драганов и проф. д-р Костадин Рабаджиев от Историческия факултет на СУ.

Ректорският съвет се запозна с обясненията на проф. дин Драгомир Драганов и проф. д-р Костадин Рабаджиев и с документацията, представена от декана на Историческия факултет, както и с предложението на Деканския съвет двамата преподаватели да бъдат наказани със „забележка“.

Ректорският съвет взе следното решение:

С действията си на 26 и 27 ноември т.г. проф. дин Драгомир Драганов и проф. д-р Костадин Рабаджиев са нарушили Закона за висше образование, Правилника за устройството и дейността на Софийския университет, Правилника за вътрешния трудов ред и заповед на Ректора и особено задължението да се отнасят с уважение към честта и достойнството на студентите и да спазват академичната етика на територията на Университета.

С тези свои действия те са уронили доброто име на Университета, поради което Ректорският съвет взе решение на проф. дин Драгомир Драганов и проф. д-р Костадин Рабаджиев да бъде наложено дисциплинарно наказание „предупреждение за уволнение“.