Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Обучителна школа „Новите предизвикателства 2014 - 2020“

   
Обучителна школа „Новите предизвикателства 2014 - 2020“

В изпълнение на Дейност 1 по проект BG051PO001-3.3.06-0040 „Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади учени в областта на фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за медицинската практика“ с бенефициент Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и с партньорството на Лесотехническия университет – София, в два идентични теоретични и практически модула се проведе обучителна школа „Новите предизвикателства 2014-2020“ (23.06.14 – 25.06.14 г. и 30.06.14 – 02.07.14 г., Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“).

Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и схема за безвъзмездна помощ “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”, Бенефициент на безвъзмездна финансова помощ: Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Медицински факултет и цели да подпомогне професионалното развитие и да повиши адаптивността на младите учени, докторантите и постдокторантите в сферата на научните биомедицински изследвания и да развие уменията за работа в изследователски екипи в гранични научни области.

Обучителна школа Дейност 1 Сесия 1 (10)

Целта на проведената обучителната школа бе да запознае младите изследователи с информация относно изготвяне, управление, организация и реализация на проектни предложения, защита на интелектуални права и внедряване на иновации, които ще спомогнат за тяхната работа и представянето на резултатите от научните им изследвания. С представените лекции и презентации участниците в школата бяха запознати също и с възможности за финансиране по програми в рамките на Европейския съюз, напр. програма „Хоризонт 2020“, както и източници на финансиране в САЩ. Семинарите на школата бяха изнесени от утвърдени лектори в областта - проф. д-р Румен Томов – зам.-ректор по научната и приложна дейност на Лесотехническия университет, проф. Снежанка Грозданова и др.

Обучителна школа Дейност 1 Сесия 2  (17)

Дейност 1, която се осъществява от партньорската организация по проекта – Лесотехническия университет – София, има за цел да изследва проблемите в развитието на научната кариера и условията на труд на младите изследователи в България и да повиши тяхната информираност относно източници на финансиране и възможности за реализация на научния им потенциал. В резултат на проведени анкети преди и след стартиране на дейността ще бъде изготвен наръчник с описание и информация, съобразно установените области на интерес на членовете на цялата група, относно изготвяне и управление проекти, описание за законови уредби, свързани с интелектуални права и внедряване на иновации.

Обучителна школа Дейност 1 Сесия 2  (32)

 

В школата взеха участие 30 от членовете на целевата група – докторанти, постдокторанти и млади учени от Медицинския факултет, Факултета по химия и фармация, Физическия факултет, Биологическия факултет на СУ и Института по биофизика и биомедицинско инженерство на БАН.

Обучителна школа Дейност 1 Сесия 2  (22)