Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / На пресконференция бяха представени резултатите от изпълнението на проекта „Ключ към качеството“

   
На пресконференция бяха представени резултатите от изпълнението на проекта „Ключ към качеството“

В Пресклуба на БТА се проведе заключителна пресконференция, на която бяха представени резултатите от изпълнението на проект „Ключ към качеството”. Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на ЕСФ и е насочен към усъвършенстване на системата за управление на качеството в Софийския университет.

Ръководителят на проекта доц. д-р Силвия Цветанска представи целите и основните направления на проектните дейности, които се отнасят до основните процеси в университета - учебен процес, административно обслужване, научноизследователска дейност, проследяване на реализацията на студентите, връзка с бизнеса и др.

Ключовите експерти по проекта – проф. дпн А. Чавдарова, зам.-ректор на университета, проф. Кр. Стефанов и доц. Е. Стефанова дадоха конкретна информация относно постигнатото по осигуряване на качеството чрез развитие на информационните системи, механизмите за регулярна обратна връзка от заинтересованите страни и планираните промени в системата за атестирането на преподавателите и служителите.

1_1

В резултат на проекта са създадени реални възможности за предоставяне на по-качествени услуги на студентите, преподавателите, работодателите и външните партньори на университета.

1. Усъвършенствани и интегрирани са информационните системи в университета, което позволява:

  • Студентите да заплащат такси чрез системата EasyPay;
  • Да се систематизира информация за научноизследователската дейност на преподавателите;
  • Да се улесни класирането на студентите за стипендии и общежития;
  • Преподавателите да проследяват по електронен път документооборота;
  • Оптимално да се използва материалната база чрез автоматизиран разпис на залите;
  • Да се избягват грешки при подаване на данни към външни институции – напр. към МОН - за рейтинговата система, при акредитация и др.

2. Разработени са механизми и инструменти за редовно осигуряване на обратна връзка от студентите за качеството на учебния процес и за необходимостта от промяна на учебните планове и програми.

3. Изградена е система за поддържане на ефективни контакти с работодателите с цел проследяване на реализацията на студентите и получаване на информация за качеството на подготовка на бъдещите специалисти и обновяването на учебното съдържание.

Като цяло чрез проекта са създадени предпоставки за подобряване на системата за управление на качеството на общоуниверситетско равнище. Освен това факултетските ръководства ще бъдат подкрепени от Центъра по управление на качеството в процеса на събиране и анализиране на данни за проследяване на качеството, необходими при акредитация на професионалните направления.

Чрез прилагане на механизмите и инструментите за осигуряване на качеството се оптимизира процесът на вземане на обосновани управленски решения в полза на всички заинтересовани страни – студенти, преподаватели, администрация, външни партньори.