Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / проф. д-р Радослав Иванов Пенев, Факултет по начална и предучилищна педагогика

зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на дисертационен труд на тема “Педагогическо образование на родителите“, разработен от проф. д-р Радослав Иванов Пенев, за присъждане на научната степен „доктор на науките” по професионално направление 1.2. Педагогика (Теория и технология на семейното възпитание)

Председател на научното жури: проф. д-р Божидар Михайлов Ангелов – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: