Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / проф. д-р Иво Коцев Грабчев, Факултет по химия и фармация

130 аудитория на Факултета по химия и фармация, бул. "Джеймс Баучър" 1

 

Публична защита на дисертационния труд на проф. д-р Иво Коцев Грабчев на темаВлияние на заместителите в структурата на 1,8-нафталимиди върху спектралните, сензорните и микробиологичните им свойства” по професионално направление 4.2. Химически науки (Органична химия) за придобиване на научна степен „доктор на науките“.

Председател на научното жури: проф. дхн Тодор Минков Дудев

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107