Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Маргарита Захариева Младенова, Факултет по славянски филологии

Първа зала, Ректорат

 

Защита на дисертация за придобиване на научната степен „доктор на науките" по професионално направление 2.1 филология (Славянски езици) на тема: „Семантика на посесивните глаголи в българския, чешкия и руския език"

 

Материали:

Автореферат на доц. д-р Маргарита Младенова

 

Рецензии:

 

Становища: