Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / доц. д-р Веселин Тодоров Дончев, Физически факултет

Заседателна зала (А415), Физически факултет

 

Защита на доц. д-р Веселин Тодоров Дончев за присъждане на научна степен „доктор на физическите науки“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Физика на кондензираната материя
Тема: Повърхностна фотоволтаична спектроскопия на полупроводникови оптоелектронни материали и наноструктури

Председател на научното жури: проф. дфзн Мирослав Вергилов Абрашев

 

Материали:

Рецензии:

Становища: