Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / доц д-р Веселин Колев Кожухаров, дм, Медицински факултет

Аула на УБ „ Лозенец”

 

Докторант на самостоятелна подготовка по професионално направление 7.1. Медицина (03.01.40) "Ортопедия и травматология" за присъждане на образователната и научна степен "доктор на науките"

 

Материали:

Рецензии:

Становища: