Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Доц. д-р Мария Илиева Ендрева-Черганова, Факултет по класически и нови филологии

Конферентна зала - Ректорат на СУ

 

Защита на дисертационния труд на доц. д-р Мария Ендрева на тема: „Трудови светове през 21. век в съвременната немскоезична литература“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор на науките“ по професионално направление 2.1. Филология, докторска програма Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Немска литература)

 

Председател на научното жури: проф д.ф.н. Майа Разбойникова- Фратева

 

Автореферат

 

Рецензии:

  • Проф. д.ф.н. Майа Разбойникова-Фратева - BG , DE
  • Проф. д.ф.н. Николай Чернокожев - BG , DE
  • Проф. д-р Николина Бурнева - BG , EN

 

Становища:

  • Проф. д.ф.н. Снежанка Бойчева - BG , DE
  • Доц. д-р Ралица Иванова - BG , DE
  • Доц. д-р Младен Влашки - BG, DE
  • Доц. д-р Светла Черпокова - BG , DE

 

Дисертационният труд и материалите по защитата са на разположение в катедрата по Германистика и скандинавистика, каб. 216, СУ "Св. Климент Охридски", бул. "Цар Освободител" 15. Публикувани са и на Интернет-страницата на Университета.

Защитата ще се състои на 5 октомври, 2022 г. от 15.00 часа в зала на Ректората на СУ, бул. "Цар Освободител" 15.