Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Доц. д-р Калоян Димитров Симеонов, Философски факултет

София, бул. „Цариградско шосе” 125, блок 2, зала 402

Защита на дисертационен труд за придобиване на научна степен "доктор на политическите науки" на доц. д-р Калоян Димитров Симеонов на тема "СЪЗДАВАНЕ НА БАНКОВ СЪЮЗ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ" по професионално направление 3.3 Политически науки (Европеистика - Икономически изследвания на ЕС).

Председател на журито: проф. д-р Ингрид Симеонова Шикова

Автореферат

Рецензии:

Становища: