Начало / Университетът / Мисия и визия на Университета

   

Мисия на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

 

Софийският университет “Св. Климент Охридски” е основният национален висш образователен, научно-изследователски, културен и информационен център с високо международно признание.

 • Университетът е образец на научно-изследователска и преподавателска работа с широко културно и обществено значение.
 • Университетът формира ядрото на българската интелигенция и просвещава българското национално самосъзнание.
 • Университетът допринася решително за българското участие в световното развитие на науката и образованието.
 • Университетът играе активна роля в проектирането и провеждането на политики с национално, регионално и международно значение.

Софийският университет “Св. Климент Охридски” е призван да съхранява, обогатява и пренася през вековете знанието и човешкия стремеж към истината и познанието. Университетът развива науката и обучава студенти във всички нейни области, възпитава високообразовани, национално отговорни личности, които водят българската нация към духовно извисяване и благоденствие.

 

Визия на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

 

Университетът се стреми да утвърждава своята роля на образователен, научен и културен център с общоевропейско значение.

 • Образователните програми на Софийския университет трябва все повече да покриват европейските стандарти за качество и да се доближат до водещите световни образци.
 • Университетът се стреми да работи на нивото на добрите практики в развитието, управлението и използването на науката за жизнените цели на обществото и отделния човек.
 • Университетът ще продължи да разширява своята решаваща роля във формирането и развитието на проекти, политики и стратегии за развитието на страната.
 • Университетът се стреми да бъде лидер в обучението, науката и ключовите проекти за развитие на обществото.

 

Всичко това Университетът ще постигне като спазва:

 • Принципа на професионализма, т.е. отлично познаване, безпроблемно и висококачествено изпълнение на работата от страна на преподавателите, служителите и сътрудниците на Университета;
 • Принципа на насоченост на действията към заинтересуваните страни, клиентите и потребителите на образователните услуги и дейности на Университета;
 • Принципа на постоянно подобряване и стремеж към развитие и високо качество;
 • Принципа на превенцията, на основата на непрекъснато наблюдение, анализ, оценка и прогноза, чрез превантивни и действия да се избягва появата на негативни събития в дейностите и предлаганите образователни услуги.