Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / Покана за Национална конференция „Интернет изследователските методи: Настояще, когнитивен потенциал и технологични възможности за развитие“

   

10.03.2022

 

Институт по философия и социология – БАН и Секция „социологически науки“ към Съюза на учените в България организират Национална конференция на тема: „Интернет изследователските методи: Настояще, когнитивен потенциал и технологични възможности за развитие“ на 18.05.2022 г.

В условията на пандемии и кризи е необходимо да се търсят работещи методологически решения. Нека ги потърсим заедно, като дискутираме практиката на Интернет изследванията в България, заедно осмислим методологическите предизвикателства и дефинираме областите, в които е необходимо да съсредоточим усилията си като изследователи и методолози.

methods_2

Приветстваме всяка заявка за презентация или размисли по следните въпроси:

 • Кои събития или процеси от социалната действителност се превръщат в обект на Интернет изследванията?
 • Има ли Интернет изследвания, провокирани от самата онлайн среда?
 • Позволява ли посткризисната ситуация да се прилагат адекватни изследователски методи за изучаването на социалните процеси и явления?
 • Кое е специфичното в методологическата подготовка на Интернет изследванията?
 • Какво е онлайн битието на количествените изследователски методи за набиране на емпирична информация: опити за предефиниране на стандартизираното интервю и анкетното допитване?
 • Каква е спецификата на качествените методики (фокус груповата дискусия и дълбочинното интервю) в Интернет средата?
 • Възможно ли е да гарантираме представителност на онлайн изследванията и ако да, как?
 • Какви подходи използваме за рекрутиране на потенциални респонденти за Интернет изследвания?
 • Какъв е когнитивният потенциал на Интернет изследванията: лимити, но и нови възможности?
 • Осъзнаваме ли уникалността на изследователските инструменти в Интернет среда?
 • Каква е практиката на Интернет изследванията в България – опит и идентифицирани методологически проблеми?
 • Имат Интернет изследванията бъдеще у нас и ако да, има ли потребност от създаване на нови изследователски методики, релевантни към Интернет средата?
 • Какви етични въпроси възникват при провеждането на изследвания в Интернет среда?
 • Философска рефлексия върху Интернет изследванията и техните възможности;
 • Методологически аспекти на Интернет изследванията.

 

Заявки за участие в Националната конференция „Интернет изследователските методи: Настояще, когнитивен потенциал и технологични възможности за развитие“ могат да бъдат подавани в срок до 10.05.2022 г. на следния e-mail: Ilieva1980@abv.bg, тел. 0888 294549.

Участието в конференцията може да бъде направено в два формата:

 • Участниците в конференцията могат да подготвят и презентират доклад, който да бъде включен в сборника от конференцията;
 • Също така е допустимо и участие под формата на защита на теза, без това да е обвързано с подготовка на доклад за сборника с материали от конференцията.

 

Презентациите ще бъдат с продължителност 15 минути. Предвижда се представените доклади на конференцията да бъдат издадени в сборник. Точни указания за оформянето на докладите с оглед публикуването им в сборник ще бъдат дадени непосредствено преди конференцията. Конференцията ще се проведе в хибриден формат, като за предпочитащите онлайн участие ще бъде осигурен линк в зуум платформата.