Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Заверка на практическото обучение след ІІІ курс на студентите от специалност „Икономика и финанси“ – учебна 2018/2019 година

   

14.10.2019

 

Заверка на практическото обучение след ІІІ курс на студентите от специалност „Икономика и финанси“ – учебна 2018/2019 година

 

Студентите изпращат докладите си в периода 15.10.-15.11.2019 г. на имейл адресите на следните преподаватели:

гл. ас. д-р Роска Русинова – rusinova@feb.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Любен Иванов - l.ivanov@feb.uni-sofia.bg

 

Важно! След изтичане на посочените срокове заверки няма да се осъществяват, което води до невъзможност за студентите, изпълнили учебния си план по останалите изисквания, да се явят на държавен изпит. Изключения ще се правят само за студенти, които имат обективни причини – обучение по програма „Еразъм“ през VІІ семестър, поради продължително заболяване, раждане и отглеждане на дете до 3-годишна възраст при предоставяне на съответния документ. За всички останали случаи заверка извън тези срокове може да се проведе след решение на Деканския съвет.

 

След запознаване с доклада гл. ас. д-р Русинова уведомява студента за времето и мястото на заверка. Студентът представя официален документ за проведеното практическо обучение (служебна бележка или договор по трудово правоотношение) при попълнена съответната страница на студентската книжка.

 

Необходими документи за заверката:

1. Служебна бележка (оригинал) от мястото на провеждане на практическото обучение. Когато сте работили по трудов или граждански договор, заверено копие на договора може да замести служебната бележка. Но предвид клаузите за конфиденциалност в договорите, е препоръчително представянето на служебна бележка. Ако разполагате със сертификат, от който може да се изведе необходимата информация: място на провеждане на стажа, основна дейност и времетраене – можете да предадете копие на сертификата, като в деня на заверката донесете и оригинала за сверяване истинността на копието.

Продължителността на стажа, съгласно Учебния план, е 30 календарни дни и такава трябва да бъде и посочената негова продължителност в предоставения документ.

 

2. Доклад от студента. Докладът съдържа описание на предприятието (дирекцията или отдела), в което е проведено практическото обучение – наименование, местоположение, предмет на дейност, правна форма и т.н. Представят се заеманите позиции, извършваните дейности, придобитите нови знания и умения, срещнатите затруднения. Няма изискване за дължина на доклада.

Желателно е да посочите учебни дисциплини, знанията по които са прилагани в практическото обучение, както и липсващи в учебния план такива.

Докладът се изпраща предварително на посочените електронни адреси на преподавателите. Доклад на хартиен носител не се предава.

 

3. Студентска книжка с предварително попълнена страница за практическо обучение. За „Тема” напишете в най-сбита форма онова, с което сте се занимавали – напр. Икономически анализ, Финанси, Счетоводство, Маркетинг, Международни финансови институции и т.н. Обърнете внимание, че повечето студентски книжки освен подпис за заверка от преподавателя имат и поле за подпис и печат от фирмата, в която е проведен стажът.

 

Незаверилите практическото си обучение студенти се счита, че не са изпълнили учебния план за ІІІ курс, с всички произтичащи административни последици.