Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Допълнителна избираема дисциплина за студентите от втори курс в Стопанския факултет

   

21.09.2020

 

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ВТОРОКУРСНИЦИ ОТ СПЕЦ. ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ (АНГЛИЙСКА ПРОГРАМА), СПЕЦ. СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ (АНГЛИЙСКА ПРОГРАМА) И СПЕЦ. СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ (НЕМСКА ПРОГРАМА)

 

Уважаеми колеги,

 

През зимния семестър на учебната 2020/2021 година имате възможност да посещавате занятията по избираемата дисциплина "Бизнес проекти в международна среда" на английски език с преподавателски екип доц. д-р Боряна Богданова, доц. д-р Соня Георгиева и хон. преп. Цветина Лунгарова.

Дисциплината "Бизнес проекти в международна среда" (30+30 часа, 2+2 кредита, зимен и летен семестър) цели въвеждане на студентите в условията на активна интердисциплинарна колаборация при осъществяване на бизнес проекти в международна среда чрез симулиране на действителна дейност и корпоративна организационна структура с работа върху реални проекти от практиката на Кариерния център към Стопанския факултет. Програмата предвижда симултантно провеждане на практическите задачи с представянето на теоретичната база, за да се създаде възможност за анализ в реално време, осмисляне чрез директно прилагане и ретроспективен анализ на вече извършени действия. След завършване на курса, студентите следва да познават разликите между проекти и програми, основни методологии за управление, да умеят да разграничават стратегически и оперативни проекти, както и да прилагат базово стратегическо, тактическо и оперативно планиране на проект. В резултат от практическата работа по време на курса се придобиват умения за работа в екип и междуекипна координация, разпределение, управление и комуникиране на задачи, ориентиране в документация, описваща бизнес процеси (разчитане на процесни карти), както и документиране на проведени дискусии и взети решения.

 

 

При интерес за записване на избираемата дисциплина моля в срок до 27 септември се регистрирайте тук .