Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Катедра “Икономика” предлага изцяло обновена форма за прием и обучение в докторската си програма

   

08.03.2019

 

Катедра "Икономика" предлага изцяло обновена форма за прием и обучение в докторската си програма

 

Приемният изпит за докторанти се провежда под формата на разработване на изследователски проект по избрана тема в областта на микроикономиката, макроикономиката или международната икономика. Предварителни изисквания за кандидатстване са представянето на мотивационно писмо и писмена научна разработка, която може да бъде свързана с избраното тематично поле на работа от докторанта.

Докторантите към катедрата задължително полагат изпити по микроикономика, макроикономика и международна икономика с възможност за посещаване на специализирани курсове за подготовка. Предоставя се право на избор на докторантите, които са издържали изпити по „Микроикономика III” и „Макроикономика III” към катедра „Статистика и иконометрия“, да не полагат допълнителни изпити по микроикономика и макроикономика.

Изпитът по специалността може да се провежда и под формата на дискусия върху публикувана статия на докторанта в реферирано научно списание в страната или чужбина.

Сесиите за провеждане на докторантски изпити са фиксирани в края на м. февруари и началото на м. юни и м. декември.

 

 

Документи:

1. Конспект за кандидатдокторантски изпит по Икономика

2. Формуляр за индивидуален план на докторант

3. Заявление за явяване на докторантски изпит

4. Конспект за докторански изпит - Микроикономика

5. Конспект за докторантски изпит - Макроикономика

6. Конспект за докторантски изпит - Международна икномика

7. Формуляр за годишен отчет на докторант

8. Структура на рецензия за вътрешна защита

 

 

Доктори от катедра „Икономика” с академична и изследователска кариера

 

доц. д-р Теодор Седларски, защитил през 2010 г. дисертация „Институции, трансакционни разходи и икономическо развитие: преходът в България” с научен ръководител проф. дикн Нансен Бехар

доц. д-р Антон Герунов, защитил през 2015 г. дисертация „Динамика на основни макроикономически величини в условия на хетерогенни очаквания” с научен ръководител проф. д-р Георги Менгов

д-р Кристина Карагьозова-Маркова, БНБ, защитила през 2015 г. дисертация „Застаряване на населението и дългосрочна устойчивост на публичните финанси в България” с научен ръководител доц. д-р Мариела Ненова-Амар

гл. ас. д-р Димитър Златинов, защитил през 2015 г. дисертация „Взаимодействие между фискална и парична политика при плаващ валутен курс и в условията на паричен съвет” с научен ръководител доц. д-р Мариела Ненова-Амар

д-р Михаил Михайлов, БНБ, защитил през 2016 г. дисертация „Фактори за динамиката на лихвените проценти по кредитите и лихвените спредове на банките в България” с научен консултант проф. д-р Стефан Петранов

гл. ас. д-р Милен Велушев, защитил през 2016 г. дисертация „Влияние на преките чуждестранни инвестиции за повишаване конкурентоспособността на българската икономика” с научни консултанти проф. дикн Румен Георгиев и проф. д-р Стефан Петранов

гл. ас. д-р Любен Иванов, защитил през 2017 г. дисертация „Фундаментален анализ на публичните дружества в България” с научен ръководител проф. дикн Георги Чобанов

д-р Цветан Мадански, защитил през 2018 г. дисертация „Фактори за ефективност на митническия контрол върху трафика на стоки, нарушаващи права на интелектуална собственост (фалшифицирани и пиратски стоки)” с научен ръководител доц. д-р Тодор Попов

д-р Васил Стоянов, защитил през 2018 г. дисертация „Теория на потребителския избор – модел с насищане на потребителските желания и ново продуктово развитие” с научен ръководител доц. д-р Теодор Седларски

д-р Божидар Недев, защитил през 2019 г. дисертация „Анализ на ефекта на инерцията на българската фондова борса АД в периода 2004-2017 г. от гледна точка на поведенческите финанси” с научен ръководител доц. д-р Теодор Седларски

 

 

Докторанти в катедра „Икономика” към 2019 г.

 

Александра Мирчевска, изследователска област „Нова институционална икономика”, научен ръководител доц. д-р Теодор Седларски

Боян Захариев, изследователска област „Макроикономика”, научен ръководител доц. д-р Мариела Ненова-Амар

Виктор Ласков, изследователска област „Поведенческа икономика”, научен ръководител доц. д-р Теодор Седларски

Дилян Василев, изследователска област „Макроикономика”, научен ръководител доц. д-р Мариела Ненова-Амар

Илия Атанасов, изследователска област „Макроикономика”, научен ръководител проф. д-р Георги Менгов

Мартина Иванова-Макариева, изследователска област „Макроикономика”, научен ръководител доц. д-р Мариела Ненова-Амар

Турхан Апдула, изследователска област „Европейски фондове”, научен ръководител проф. дикн Румен Георгиев