Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Ела в Стопански: Кандидатмагистърска кампания – летен прием 2022/2023

   

09.01.2023

 

Информация за летния прием за учебната 2022/2023 г.:

Кандидатстването в магистърски програми с прием от летния семестър на учебната 2022/2023 г. е в периода 1 декември 2022 г. – 31 януари 2023 г.

Приемът от зимния семестър на учебната 2023/2024 година стартира през м. юли 2023 г.

Your paragraph text

За да кандидатствате, трябва да си създадете профил в платформата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/

Информация относно електронното подаване на документи и плащанията в рамките на кандидатмагистърската кампания можете да откриете в Ръководство за потребителя.

Събеседванията се провеждат по график за всяка магистърска програма.

 

В електронната платформа за кандидатстване трябва да прикачите следните документи:

 

  • Сканирано копие на диплома за средно образование;
  • Документ за платена такса събеседване;
  • Кандидати, завършили български университети, трябва да прикачат сканирано копие на диплома за висше образование в ОКС „Бакалавър“ (или ОКС “Магистър” след средно образование); Ако имате друга магистърска степен в професионално направление 3.7. Администрация и управление или 3.8. Икономика, придобита след завършването Ви в ОКС “Бакалавър”, прикачете я към документите за кандидатстване;
  • Студенти само от Софийския университет, за които предстои издаване на диплома, могат да кандидатстват с уверение;
  • Студенти, завършили други висши училища в страната, за които предстои издаване на диплома, могат да кандидатстват само с академична справка, която включва среден успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успеха от държавните изпити.
  • Кандидати, придобили образователно-квалификационна степен на висше образование в чужбина, трябва да прикачат оригинал и легализиран превод на дипломата си за висше образование, както и входящ номерот започнатата процедура по признаване.
  • Допълнителни документи (мотивационно писмо, автобиография, документ доказващ владеенето на език) според изискванията на съответната магистърска програма.

 

ВАЖНО!

* Всички страници от дипломите трябва да са обединени в един файл. Ако сте направили снимки на документите си, те трябва да са чисти и ясни (без видимост на странични предмети).

* В електронната платформа за кандидатстване има ограничение до 200 МВ на максималния размер на документите, които се прикачват, както и трябва да се посочи техният вид. Уверете се, че предоставените от Вас документи не надвишават този размер и правилно сте посочили какви документи прикачвате.

 

Таксите за събеседване се заплащат само онлайн чрез https://feba.kmk.uni-sofia.bg/ (с банкови карти и през Epay). Може да платите и по банков път, като посочите банковата сметка на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и следните данни:

БНБ - централно управление

IBAN: BG52BNBG96613100174301

Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BNBGBGSD

 

  1. Вашите имена
  2. Такса за кандидатстване за магистърска програма – основание
  3. Задължително се посочва Стопански факултет

 

 

При затруднения с подаването на документите или други въпроси, свързани с кандидатстването, може да се обръщате към Мая Тодорова на имейл: kmk@feb.uni-sofia.bg и на тел. 0878 622 429.

Повече информация за кампанията можете да намерите тук.