Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Стопанско управление / Магистри към катедра Стопанско управление

   

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМА ПРЕЗ УЧЕБНА ГОДИНА 2019/2020

ВАЖНО! За кандидатстване трябва да създадете профил в системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/

 

ВНИМАНИЕ: Ако дадена програма не набере необходимия минимум кандидати, обучението по нея няма да стартира, а кандидат-студентите, които са издържали успешно приемните изпити, ще бъдат пренасочени към друга магистърска програма според техните желания.

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ВСИЧКИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК СА СЪС СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 2 СЕМЕСТЪРА.

 

Информация за приема за учебната 2021/2022 г.:

 

Срокове за кандидатстване в кандидат-студентска сесия за магистри:
- предварителна: от 1 до 20 юли 2021 г. включително - събеседването ще се проведе на 21 юли от 10:00 ч. в MS Teams

- редовна: от 26 юли до 10 септември 2021 г. включително - събеседването ще се проведе на 13 септември от 10:00 ч. в MS Teams

Допълнително кандидатите ще бъдат уведомени за включването в онлайн събеседванията.

 

Всички кандидати трябва да подадат документи до 20 юли (за предварителния прием) през системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/

 

Магистърска програма за неспециалисти

Бизнес администрация

 

Ръководител: проф. д. с. н. Цветан Давидков

е-mail: tzvetandavidkov@feb.uni-sofia.bg

Администратор: доц. д-р Олимпия Ведър

е-mail: olympia@feb.uni-sofia.bg

 

Срокове за кандидатстване в кандидат-студентска сесия за магистри:
- предварителна: от 1 до 20 юли 2021 г. включително - събеседването ще се проведе на 21 юли от 10:00 ч. в MS Teams

- редовна: от 26 юли до 10 септември 2021 г. включително - събеседването ще се проведе на 13 септември от 10:00 ч. в MS Teams

Допълнително кандидатите ще бъдат уведомени за включването в онлайн събеседванията.

 

Цел на програмата: Да подготви висококвалифицирани специалисти, които се ориентират добре в съвременните методи и средства за управление и развитие на организациите. МП Бизнес администрация дава възможност за профилиране и специализиране на обучаваните, за изграждането на знания и умения, необходими за успешното изпълнение на изискванията на определена длъжност или група длъжности в сферата на управлението (или свързани с управлението). След успешно дипломиране, освен магистърска степен по Бизнес администрация, завършващите получават и статута на „специалисти“, т.е. при желание от тяхна страна, могат да продължат обучението си в някоя от по-високо специализираните магистърски програми, предлагани от Факултета и да получат втора магистърска степен.

Обучението в тази програма може да започне от зимен или от летен семестър.

 

 

 

 

Магистърска програма

Бизнес администрация – стратегическо управление

 

Ръководител: проф. д-р Десислава Йорданова

е-mail: d_yordanova@abv.bg

Администратор: ас. Ирена Младенова

е-mail: irenaml@feb.uni-sofia.bg

 

Срокове за кандидатстване в кандидат-студентска сесия за магистри:
- предварителна: от 1 до 20 юли 2021 г. включително - събеседването ще се проведе на 21 юли от 10:00 ч. в MS Teams

- редовна: от 26 юли до 10 септември 2021 г. включително - събеседването ще се проведе на 13 септември от 10:00 ч. в MS Teams

Допълнително кандидатите ще бъдат уведомени за включването в онлайн събеседванията.

 

Цел на програмата: Да подготви висококвалифицирани специалисти, които владеят съвременните методи и средства за стратегическо управление и организационно развитие. Програмата по стратегическо управление поставя акцент върху разработването на организационната стратегия. След завършване на програмата студентът трябва да знае и да може да разработва организационна стратегия, това включва диагностика на макросредата на организацията, на микросредата й, браншови анализи, анализ на състоянието на организацията, разработване на стратегия за организационно развитие, бизнес-стратегии, ресурсни и функционални стратегии, международни стратегии и др.

 

 

 

 

Магистърска програма

Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси

 

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител на програмата: проф. д. ик. н Желю Владимиров

е-mail: jeve@feb.uni-sofia.bg

Администратор на програмата: доц. д-р Иванка Михайлова

е-mail: ivanka_mihaylova@feb.uni-sofia.bg

 

Срокове за кандидатстване в кандидат-студентска сесия за магистри:
- предварителна: от 1 до 20 юли 2021 г. включително - събеседването ще се проведе на 21 юли от 10:00 ч. в MS Teams

- редовна: от 26 юли до 10 септември 2021 г. включително - събеседването ще се проведе на 13 септември от 10:00 ч. в MS Teams

Допълнително кандидатите ще бъдат уведомени за включването в онлайн събеседванията.

 

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Магистърската програма „Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси“ има за цел да подготвя висококвалифицирани специалисти, които да владеят съвременните методи и средства за стратегическо управление и развитие на човешкия капитал в организациите, както и да даде основа за непрекъснато самоусъвършенстване в практиката.

 

ОБУЧЕНИЕ

Магистърската програма „Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси” е отворена за кандидати от всякакви специалности, притежаващи ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“.

За кандидатите, които притежават ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“ по специалности, различни от „Стопанско управление” и „Икономика”, както и свързаните и произтичащите от тях, има изискване за покриване на допълнителна изравняваща подготовка (пет дисциплини във факултативна форма).

Програмата се предлага само в редовна форма на обучение, с прием през зимния семестър. Учебните занятия се провеждат от 18 часа в делничните дни, в събота и по изключение в неделя.

 

ПАРТНЬОРСТВО С БИЗНЕСА

Магистърска програма „Бизнес администрация-развитие на човешките ресурси“ е създадена от катедра „Стопанско управление“ на Софийския университет с активното съдействие на партньори от бизнеса и е съобразена със структурата, съдържанието и методите на преподаване в подобни магистърски програми във водещи университети в Европейския съюз и САЩ.

Програмата се подкрепя от водещи компании, работещи в България. В обучението са привлечени като гост-лектори изявени експерти и мениджъри по човешки ресурси от компаниите партньори като Мусала Софт, INDEAVR, Асес, Прометрикс, Технологика и други.

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Завършена бакалавърска или магистърска степен.

 

 

 

 

Магистърска програма

Бизнес администрация - управление и предприемачество

Предлага се само в задочна форма

Срок на обучение: 2 семестъра

 

Ръководител: проф. д-р Десислава Йорданова

е-mail: d_yordanova@feb.uni-sofia.bg

Администратор: ас. Ирена Младенова

е-mail: irenaml@feb.uni-sofia.bg

 

Срокове за кандидатстване в кандидат-студентска сесия за магистри:
- предварителна: от 1 до 20 юли 2021 г. включително - събеседването ще се проведе на 21 юли от 10:00 ч. в MS Teams

- редовна: от 26 юли до 10 септември 2021 г. включително - събеседването ще се проведе на 13 септември от 10:00 ч. в MS Teams

Допълнително кандидатите ще бъдат уведомени за включването в онлайн събеседванията.

 

Цел на програмата: Магистърската програма е създадена с активното участие на партньори от бизнеса в отговор на необходимостта от креативни предприемачи и мениджъри със силна предприемаческа ориентация в редица сектори на българската икономика. Програмата цели да даде на студентите базови знания и умения относно разнообразни методи и средства за стартиране на предприемачески инициативи и развитие на иновации като lean start-up и дизайн мислене, както и относно съвременни подходи за управление и бизнес развитие в организации с различни размери. Учебното съдържание, учебните материали и методите на преподаване са съобразени с подобни магистърски програми във водещи европейски и американски университети.

За кандидатите, които притежават ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“ по специалности, различни от „Стопанско управление”, „Икономика”, както и свързаните с тях, е предвидена допълнителна изравняваща подготовка (пет дисциплини във факултативна форма).

Насочеността на програмата е към подготовка на предприемачи и мениджъри, които успешно идентифицират нови бизнес възможности, проявяват креативност при решаването на сложни проблеми, експериментират и учат бързо за пазара и потенциалните клиенти, притежават компетенции за управление и развитие на бизнес в динамична и силно конкурентна пазарна среда.

Всички студенти, които искат да стартират собствен бизнес или управляват собствен бизнес през последните 3 години, ще получат менторска подкрепа от преподавателския екип, за да кандидатстват по програма "Еразъм за млади предприемачи" и да пребивават при по-опитен предприемач в Европа между 1 и 6 месеца или в САЩ, Сингапур и Израел между 1 и 3 месеца.

Повече за програмата можете да научите тук .

 

 

 

Магистърска програма

Дигитален маркетинг

 

Ръководител: проф. д. ик. н. Невяна Кръстева

е-mail: nevianak@hotmail.com

Ръководител: гл. ас. д-р Рая Каназирева

е-mail: kanazireva@feb.uni-sofia.bg

 

Срокове за кандидатстване в кандидат-студентска сесия за магистри:
- предварителна: от 1 до 20 юли 2021 г. включително - събеседването ще се проведе на 21 юли от 10:00 ч. в MS Teams

- редовна: от 26 юли до 10 септември 2021 г. включително - събеседването ще се проведе на 13 септември от 10:00 ч. в MS Teams

Допълнително кандидатите ще бъдат уведомени за включването в онлайн събеседванията.

 

Цел на програмата: Програмата Дигитален маркетинг има за цел да подготвя висококвалифицирани професионалисти, които да умеят да развиват успешно бизнес в бързо променяща се технологична среда. Програмата се фокусира върху използването на технологията, новите медии и интернет, за да се комуникират ценни предложения от фирма или организация към клиенти и обществото като цяло. Учебните дисциплини покриват всички ключови елементи на маркетинга като стратегия, бранд мениджмънт, етика, ефективност, проучвания, сегментиране, активиране. Допълнителният акцент е върху прилагането на придобитите знания и умения чрез технология в цифровия свят. След завършване на програмата студентът трябва да знае и да може да разработва цялостни управленски и маркетингови стратегии, които се интегрират в интернет среда.

 

 

 

 

Магистърска програма

Дигитален мениджмънт в туризма

 

Ръководител: проф. д. ик.н. Соня Милева

е-mail: smileva@feb.uni-sofia.bg

 

Срокове за кандидатстване в кандидат-студентска сесия за магистри:
- предварителна: от 1 до 20 юли 2021 г. включително - събеседването ще се проведе на 21 юли от 10:00 ч. в MS Teams

- редовна: от 26 юли до 10 септември 2021 г. включително - събеседването ще се проведе на 13 септември от 10:00 ч. в MS Teams

Допълнително кандидатите ще бъдат уведомени за включването в онлайн събеседванията.

 

Цел на програмата: Да създаде висококвалифицирани ръководни кадри и експерти, владеещи съвременните форми, методи и средства за управление в сферата на туризма в бързо променяща се технологична среда. Програмата цели да се позиционира като иновативна, съвременна, и свързана с изискванията на пазара на труда, бурната цифровизация и трансформация в сектора на туризма. Насочеността на програмата е към подготовка на специалисти по дигитален мениджмънт в туризма, които да притежават компетенции, умения и знания да работят в условия на динамично променяща се бизнес и дигитална пазарна среда.

 

 

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК СЕ ПРЕДЛАГАТ САМО В РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ. СРОКЪТ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЗАВЪРШИЛИ 4 ГОДИШНИ БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ Е 2 СЕМЕСТЪРА, А ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ – 4 СЕМЕСТЪРА, ВКЛЮЧВАЩИ 2 СЕМЕСТРИАЛНА ПОДГОТВИТЕЛНА ПРОГРАМА.

 

 

Магистърска програма

Бизнес администрация – стратегическо управление

(на английски език)

 

Ръководител: доц. д-р Тодор Ялъмов

е-mail: yalamov@feb.uni-sofia.bg

Администратор: доц. д-р Иван Ангелов

е-mail: ivanangel@feb.uni-sofia.bg

 

Кандидатите за прием от летния семестър на учебната 2022/2023 година могат да подадат своите документи през платформата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/ между 1 декември 2022 г. и 31 януари 2023 г.

Събеседванията за прием в магистърската програма ще се проведат на 3 февруари 2023 г. от 18:00 часа на следния линк: http://bit.ly/MBA-Sofia

 

Цел на програмата: Да развие ключови компетентности за стратегическо развитие, управление на иновациите и дигитална трансформация. Магистърската програма е наследник на т.нар. Холандска програма от 1994 г. в партньорство на Стопанския факултет с Erasmus School of Economics, Erasmus University Rotterdam. Изградена е по класически MBA формат, с подкрепата на Българската е-Комерс Асоциация и гост-преподаватели от фирми от България и чужбина. Програмата подготвя експерти и мениджъри в многонационална и мултикултурна среда. В нея учат студенти от четири континента с разнообразен опит – предприемачи, мениджъри и дипломати. На най-добрите студенти от четирисеместриалната версия на програмата се предоставя възможност да получат втора магистърска степен Master Economie de l’enterprise et des marches от Университета в Поатие като учат 3-ия семестър там със стипендия от програмата Еразъм. Предприемачите могат да отидат при по-опитен ментор в Европа, САЩ, Сингапур и Израел между 1 и 6 месеца по програма „Еразъм за млади предприемачи“.

 

 

 

 

Архив на учебните планове в сила до учебната 2021/2022 година:

 

 

 

Магистърска програма

Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси

(на английски език)

 

Ръководител: доц. д-р Ия Петкова

е-mail: iya.petkova@feb.uni-sofia.bg

Администратор: доц. д-р Тодор Ялъмов

е-mail: yalamov@feb.uni-sofia.bg

 

Кандидатите за прием от летния семестър на учебната 2022/2023 година могат да подадат своите документи през платформата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/ между 1 декември 2022 г. и 31 януари 2023 г.

Събеседванията за прием в магистърската програма ще се проведат на 3 февруари 2023 г. от 18:00 часа на следния линк: http://bit.ly/MBA-Sofia

 

Цел на програмата: Да развие ключови компетентности, необходими за управление на човешките ресурси. Магистърската програма е наследник на т.нар. Холандска програма от 1994 г. в партньорство на Стопанския факултет с Erasmus School of Economics, Erasmus University Rotterdam. Изградена е по класически MBA формат, с подкрепата на Българската е-Комерс Асоциация и гост-преподаватели от фирми от България и чужбина. Програмата подготвя специалисти по мениджмънт и развитие на човешките ресурси в многонационална и мултикултурна среда. В нея учат студенти от четири континента с разнообразен опит – предприемачи, мениджъри и дипломати. Студентите от четирисеместриалната версия на програмата могат да учат един семестър в партньорски университет в Европа със стипендия от програмата Еразъм. Предприемачите могат да отидат при по-опитен ментор в Европа, САЩ, Сингапур и Израел между 1 и 6 месеца по програма „Еразъм за млади предприемачи“.

 

 

 

 

 

Архив на учебните планове в сила до учебната 2021/2022 година:

 

 

 

Държавен изпит и защита на магистърски тези - февруари 2020 г.

15.01.2020

Защити на магистърски тези февруари 2019 г. - Катедра "Стопанско управление"

16.01.2019

К О Н С П Е К Т ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ” (неспециалисти) 2018 година

04.12.2018