Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Докторанти към катедра Икономика

   

 

Катедра "Икономика" предлага изцяло обновена форма за прием в новата си докторска програма „Икономика и икономическа политика“ (на български и английски език).

ДП „Икономика и икономическа политика“ е акредитирана от Националната агенция за оценяване и акредитация с възможност за прием на докторанти на български и английски език в редовна, задочна и самостоятелна форма.

Подробна информация за докторската програма се съдържа в актуалния учебен план .

 

За кандидат-докторанти: Приемът на докторанти се провежда под формата на разработване на изследователски проект по избрана тема в областта на микроикономиката, макроикономиката или международната икономика. Предварителни изисквания за кандидатстване са представянето на мотивационно писмо и писмена научна разработка, която може да бъде свързана с избраното тематично поле на работа от докторанта.

За докторанти: Докторантите към катедрата задължително полагат изпити по микроикономика, макроикономика и международна икономика с възможност за посещаване на специализирани курсове за подготовка. Предоставя се право на избор на докторантите да положат изпити по „Микроикономика III” и „Макроикономика III” към катедра „Статистика и иконометрия“, които им се признават.

Сесиите за провеждане на докторантски изпити са фиксирани през февруари, юни и декември.

Допълнителни критерии и изисквания към докторантите в катедра Икономика

 

За повече информация може да се обръщате към доц. д-р Димитър Златинов - dzlatinov@feb.uni-sofia.bg

 

Документи (включително и при обучение на английски език):

1. Програма за кандидатстване в ДП „Икономика и икономическа политика“

1.1. PhD candidate examination program

2. Въпросник за докторански изпит - Микроикономика

2.1. Program for doctoral exam on Microeconomics

3. Въпросник за докторантски изпит - Макроикономика

3.1. Program for doctoral exam on Macroeconomics

4. Въпросник за докторантски изпит - Международна икономика

4.1. Program for doctoral exam on International Economics

5. Структура на рецензия за вътрешна защита

 

 

Доктори от катедра „Икономика” с академична и изследователска кариера:

проф. д-р Теодор Седларски, защитил през 2010 г. дисертация „Институции, трансакционни разходи и икономическо развитие: преходът в България” с научен ръководител проф. дикн Нансен Бехар

проф. д.н. Антон Герунов, защитил през 2015 г. дисертация „Динамика на основни макроикономически величини в условия на хетерогенни очаквания” с научен ръководител проф. д-р Георги Менгов

д-р Кристина Карагьозова-Маркова, Европейска централна банка, защитила през 2015 г. дисертация „Застаряване на населението и дългосрочна устойчивост на публичните финанси в България” с научен ръководител доц. д-р Мариела Ненова-Амар

доц. д-р Димитър Златинов, защитил през 2015 г. дисертация „Взаимодействие между фискална и парична политика при плаващ валутен курс и в условията на паричен съвет” с научен ръководител доц. д-р Мариела Ненова-Амар

д-р Михаил Михайлов, БНБ, защитил през 2016 г. дисертация „Фактори за динамиката на лихвените проценти по кредитите и лихвените спредове на банките в България” с научен консултант проф. д-р Стефан Петранов

доц. д-р Милен Велушев, защитил през 2016 г. дисертация „Влияние на преките чуждестранни инвестиции за повишаване конкурентоспособността на българската икономика” с научни консултанти проф. дикн Румен Георгиев и проф. д-р Стефан Петранов

гл. ас. д-р Любен Иванов, защитил през 2017 г. дисертация „Фундаментален анализ на публичните дружества в България” с научен ръководител проф. дикн Георги Чобанов

доц. д-р Цветан Мадански, защитил през 2018 г. дисертация „Фактори за ефективност на митническия контрол върху трафика на стоки, нарушаващи права на интелектуална собственост (фалшифицирани и пиратски стоки)” с научен ръководител доц. д-р Тодор Попов

доц. д-р Божидар Недев, защитил през 2019 г. дисертация „Анализ на ефекта на инерцията на българската фондова борса АД в периода 2004-2017 г. от гледна точка на поведенческите финанси” с научен ръководител проф. д-р Теодор Седларски

д-р Венцислав Христев, БНБ, защитил през 2019 г. дисертация "Банково стрес тестване: ефективност на макропруденциалния стрес тест за оценка на банкова устойчивост" с научен ръководител проф. д-р Мария Видолова

гл. ас. д-р Илия Атанасов, защитил през 2020 г. дисертация „Микроикономически и макроикономически ефекти от дигиталната свързаност в началото на ХХI век” с научен ръководител проф. д-р Георги Менгов

д-р Дилян Василев, БНБ, защитил през 2021 г. дисертация „Дългосрочната стагнация – операционализиране на понятието, анализ на проявленията и формиране на критерии за ранно предупреждение” с научен ръководител доц. д-р Мариела Ненова-Амар

д-р Мартина Макариева, Евростат, защитила през 2021 г. дисертация „Оценка за въздействието на макроикономическите и фискални шокове върху устойчивостта и цената на публичния дълг” с научен ръководител доц. д-р Мариела Ненова-Амар

д-р Таня Карамишева, БНБ, защитила през 2021 г. дисертация „ Кредитният и финансов цикъл в България, връзката му с бизнес цикъла и макропруденциалната политика” с научен ръководител доц. д-р Мариела Ненова-Амар

 

Докторанти в катедра „Икономика” към 2024 г:

Александър Кръстев - изследователска област "Фирмено финансиране и капиталов пазар в България", научен ръководител проф. д-р Стефан Петранов

Веселина Шаламанова - изследователска област "Стопанско-историческо развитие", научен ръководител доц. д-р Соня Георгиева

Диляна Славова - изследователска област "Търговска политика на ЕС и устойчиво развитие", научен ръководител доц. д-р Димитър Златинов

Илия Лингорски - изследователска област "Икономическа конвергенция в Централна и Източна Европа", научен ръководител доц. д-р Стела Ралева

Лидия Кабатлийска-Андонова - изследователска област "Отвореност на икономиката и икономически растеж", научен ръководител доц. д-р Стела Ралева

Лиляна Георгиева - изследователска област "Скрита икономика", научен ръководител проф. д-р Стефан Петранов

Михаил Раев - изследователска област "Международни сравнителни изследвания", научен ръководител доц. д-р Мариела Ненова-Амар

Недко Косев - изследователска област "Международна търговия с електрическа енергия", научен ръководител доц. д-р Димитър Златинов

Нино Аврейски - изследователска област "Икономическа трансформация при зеления преход", научен ръководител проф. д-р Ваня Иванова

Радостина Ивчева - изследователска област "Скрита икономика", научен ръководител проф. д-р Стефан Петранов

Светослава Георгиева - изследователска област "Макроикономически ефекти от прилагането на финансови инструменти на ЕС", научен ръководител доц. д-р Димитър Златинов