Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / Свободни работни места за експерти в дирекция „Икономически изследвания и прогнози” на БНБ

   

09.12.2020

 

11untitled

 

 

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА „ЕКСПЕРТ“

В ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОГНОЗИ“

 

Обща характеристика на длъжността:

Основните цели и задачи на дирекция „Икономически изследвания и прогнози“ са свързани с изготвянето на аналитични материали (пример е публикацията „Икономически преглед“) и прогнози, провеждане на макроикономически изследвания (част от които се публикува в поредицата „Дискусионни материали“), иконометрично моделиране и симулации, които подпомагат вземането на решения от Управителния съвет на БНБ. Длъжността включва извършване на дейности, свързани с изготвяне на информационни и аналитични справки и презентации; поддържане на база от данни; изпълнение на административни задължения с цел подпомагане дейността на дирекцията; организира и координира провеждането на конференции, семинари и срещи с международни институции; комуникиране с останалите звена на БНБ, както и с други институции; следене за навременното изпълнение на задачите на дирекцията.

 

Минимални изисквания:

 • Висше образование – минимална образователна степен „Бакалавър“
 • Предпочитана специалност – икономика, макроикономика, финанси, иконометрия, статистика, приложна математика, бизнес администрация, маркетинг;
 • Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво С1 според Европейската езикова рамка), удостоверено с документ;
 • Опит в работа с MS Office.

За предимство ще се считат:

 • Умения за работа с база данни;
 • Познания по иконометрия.

 

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Писменият изпит ще бъде под формата на задачи, проверяващи способността на кандидатите да разбират, синтезират, коригират и форматират икономически текстове както на български, така и на английски език.

 

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, съгласие за обработване на лични данни, копие на диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

За участие в подбора кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката, рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата документите няма да бъдат разгледани.

 

Документи се подават в срок до 08.01.2021 г. по един от следните начини:

 

1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка.

 

Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната по повод разпространението на коронавирус COVID-19 за предпочитане е документите да се подават по електронен път на посочения e-mail или по пощата.

 

Справки на тел.: 02 9145 1360 и 02 9145 1627.

 

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.

 

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОГНОЗИ“

ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА „ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“, ОТДЕЛ „МОНЕТАРНИ И ФИНАНСОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

 

Обща характеристика на длъжността:

Основните цели и задачи на дирекция „Икономически изследвания и прогнози“ са свързани с изготвянето на аналитични материали и прогнози, провеждане на макроикономически изследвания, иконометрично моделиране и симулации, които подпомагат вземането на решения от Управителния съвет на БНБ. Част от работата в дирекцията е свързана с изготвянето на периодични анализи за развитието на икономиката, като пример за това е тримесечното издание „Икономически преглед“. Служителите на дирекцията участват активно в двугодишния план за изследователска дейност на БНБ, в който са включени теми, свързани с изпълнението на целите и задачите на БНБ. Част от работата по плана за изследователска дейност се публикува в поредицата „Дискусионни материали“ на сайта на БНБ. Експертите от дирекция „Икономически изследвания и прогнози“ участват в различни работни групи към Европейската система от централни банки, където работят с колеги от други европейски държави по конкретни теми според специализацията си. Служителите на дирекцията участват в регулярни срещи с международни институции (Международен валутен фонд, Европейска комисия и други), по време на които се дискутират текущото състояние на българската икономика и очакванията за бъдещото ѝ развитие.

 

Минимални изисквания:

 • Висше образование – минимална образователна степен „Бакалавър“
 • Предпочитана специалност – икономика, макроикономика, финанси, иконометрия, статистика, приложна математика;
 • Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво С1 според Европейската езикова рамка), удостоверено с документ;
 • Отлични познания за работа с MS Office.

За предимство ще се считат:

 • Умения за работа със специализиран софтуер за статистически анализ като EViews, MATLAB или Stata, както и за съответните пакети, използвани в R и Python;
 • Умения за работа с бази данни;
 • Аналитични разработки или научни публикации.

 

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Писменият изпит ще бъде под формата на отворени въпроси или задачи, свързани с икономическата теория и приложния икономически анализ.

 

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, съгласие за обработване на лични данни, копие на диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

За участие в подбора кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката, рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата документите няма да бъдат разгледани.

 

Документи се подават в срок до 08.01.2021 г. по един от следните начини:

 

1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка.

 

Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната по повод разпространението на коронавирус COVID-19 за предпочитане е документите да се подават по електронен път на посочения e-mail или по пощата.

 

Справки на тел.: 02 9145 1360 и 02 9145 1627.

 

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.