Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / СУ “Св. Климент Охридски” търси да назначи “Експерт вътрешни одити по качеството”, към "Университетски център по управление на качеството"

   

08.07.2016

 

Описание и
Изисквания:

Експерт вътрешни одити по качеството
Софийският университет “Св. Климент Охридски” търси да назначи
“Експерт вътрешни одити по качеството”, към "Университетски център по управление на качеството"

1. Да създава методология за провеждане на вътрешни одити по качеството, съобразена със спецификите на системата за управление на качеството на СУ «Св. Кл. Охридски».
2. Да организира и координира и извършва ежегоден преглед по качеството.
3. Да обобщава събираната информация от вътрешните одити и да анализира необходимостта от подобрения в системата по качеството на университета.
4. Да организира работата на комисиите по вътрешен одит по качеството в съответствие с приетите от ректорското ръководство приоритети и направления, отразени в годишния план по качеството на университета.
5. Да създава необходимите процедури и документи за вътрешен одит по качеството (карта за несъответствие; чек-лист; бланки за наблюдение; протоколи, формуляри за отразяване на резултатите от одита и др.).
6. Да поддържа Регистър на несъответствията според параметрите на системата за вътрешен одит, отразена в Наръчника по качеството.
7. Да изготвя план за одит и графици за провеждане на вътрешните одити в основните звена на университета, като проследява тяхното спазване.
8. Да участва в провеждането на инструктажи и обучения на вътрешните одитори по качеството.

Необходими умения и компетенции:

1. Да познава различни системи и методи за управление на качеството, приложими в публичния сектор и в частност – във висши учебни заведения.
2. Да познава особеностите на процеса на планиране и провеждане на вътрешни одити по качеството.
3. Да може да формулира целта, обхвата и критериите за вътрешен одит по качеството в съобразно с политиката по качеството на университета и конкретните нужди в определен период.
4. Да поддържа и осигурява функционирането на подсистемата за вътрешен одит в съответствие със системата за управление на качеството на университета.
5. Аналитични умения и компетенции – да анализира информация от одитите по качеството и да предлага и обосновава промени в системата по качеството
6. Организационни умения и компетенции – да организира и координира работата на екипите за вътрешен одит по качеството; да създава планове, графици и др. документи, които да гарантират ефективна организация на дейностите по вътрешен одит; да съгласува организацията по одита с всички заинтересовани страни.

Изисквания към кандидатите:

 Висше образование
 Умения за ефективно организиране на времето;
 Умение за работа в екип;
 Технически умения и компетенции – MS office.
 Опит на подобна позиция е предимство.

Необходими документи: автобиография с актуална снимка, мотивационно писмо и копие от диплома за висше образование.
На събеседване ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД и подлежат на специален ред на съхранение и защита.

Месторабота: София / България

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/f3328700