Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / СОФПРОЕКТ ОБЩ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН ОП: Експерт “Икономика”

   

14.02.2018

 

b_27ce64d4017998f307d5fac30dfd590a

 

Експерт “Икономика”

От експерта се очаква изпълнение на следните дейности:
- консолидиране на обработени и необработени данни за средата;
- участие в и/или осъществяване на проучвания с цел осъвременяване на данни за средата или набавяне на липсващи такива;
- участие в и/или осъществяване на експериментални проучвания и събиране на данни за конкретни територии като следствие от решения на общинското ръководство;
- анализ на ефектите върху средата от осъществяването на различните общински планове и стратегии;
- участие в съставянето на препоръки за адаптирането на общински политики и съдействие за създаването на нови на базата на събираната информация;
- участие в подготовката, обработката, структурирането и съхранението на данните, с които оперира предприятието;
- участие в анализа на информацията, която постъпва в предприятието;
- съставяне на заключения на основата на тази информация;
- сътрудничество при обработката и представянето на информация през електронния портал на предприятието;
- участие в подготовката на доклади от името на предприятието;
- участие в инициирани от предприятието публични и професионални срещи и дискусии с НПО, браншови организации, граждани и граждански обединения, инвеститори;
- сътрудничество при подготовката и реализацията на събития (изложби, прожекции, обиколки, дни на отворените врати и т.н.), организирани от предприятието и целящи информиране и въвличане по актуални теми за средата;
- участие в структурирането и подпомагане на взаимодействието с други отдели/направления на СО и държавни институции;
- участие в съставянето на предложения за възможни действия, както и развитие и симулация на сценарии в различни градоустройствени мащаби, базирайки се на събраните данни и извършените анализи;
- участие в изработването на задания за проектиране в по-малък мащаб (конкретни зони, квартали и т.н.) и проследяване на качеството на проектиране;
- координация с външни изпълнители при изработването на подробни устройствени планове;
- участие в поддръжката и актуализацията на общия устройствен план на Столична община.

 

Основни изисквания:
- Образователна степен: Висше образование, магистър
- Област на завършено образование: Социални, стопански и правни науки
- Специалност (поне една от следните, може да е придобита в България или в чужбина): Икономика; Регионално развитие; Регионално развитие и управление; Статистика и иконометрия; Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги или еквивалентна.
- Професионален опит по специалността: Три или повече години.

 

Задължителна квалификация:
- Познаване на език (английски на много добро писмено и говоримо ниво и поне още един чужд език на добро ниво)
- Много добра компютърна грамотност (опит с Office или еквивалентна; с програми за обработка на статистическа и/или икономическа информация; с работа в мрежи и “облак”)
- Способност за работа в екип и в динамична и стресова среда
- Комуникативност

 

Допълнителна квалификация:
- Участие в изследователски проекти
- Участие в международни обменни програми
- Участие като автор и/или организатор в изложби, конференции, кръгли маси, статии, публикации, и/или други форми на професионална обществена активност

 

Необходими компетентности:
- Познания за общински, национални, европейски и световни институционални източници за финансиране на публична инфраструктура и среда;
- Познания за иновативни форми на финансиране, например crowd-funding, публично-частно партньорство, корпоративна социална отговорност и други;
- Познания за структурата на общинския бюджет, за неговото изпълнение и формиране;
- Познания по икономика на градско и квартално ниво;
- Познания за местната и националната правна рамка, регулираща икономическото развитие на територията;
- Познания за практики на използване на големи данни (big data) в сферата на икономиката;
- Познания за организациите, осъществяващи икономически анализ на градско и регионално ниво;
- Познания за проблемите и потенциала за развитие на икономиката на Столична община и региона;
- Познания за иновативни подходи в планирането.

 

Възможност за бонус към основната заплата, както и други материални и нематериални придобивки.

Кандидатствай по тази обява