Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / “СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД: Главен експерт Инвестиции

   

13.07.2018

 

logoemail

 

“СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД

 

МИСИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО Е ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПРОЕКТИ, КОИТО БЛАГОПРИЯТСТВАТ РАЗВИТИЕТО НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ, ИНОВАЦИОННИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕН КАПАЦИТЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

набира кандидати за длъжността
„ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ИНВЕСТИЦИИ“

 

Кратко описание на длъжността:
Обезпечаване на инженерно-техническата поддръжка на сградния и инфраструктурен фонд на Научно-технологичния парк и създаване на проучвателно-проектна база за бъдещото му развитие.

 

Основни задължения:
- Планира, контролира и координира профилактичните, монтажни и ремотни дейности на територията на София Тех Парк, и тяхното организационно, документално, ресурсно и техническо осигуряване на годишна, месечна и краткосрочна база.
- Анализира енергийни разходи и изготвя подробни прогнози свързани с бюджетния процес.
- Координира и контролира оперативната дейност на експертите мониторинг и договори във връзка с поддръжката на база данни за състоянието на инсталациите, съоръженията и машините, собственост на работодателя, заявяването пред съответните доставчици откриване / закриване на партиди, извършване на проверки, отстраняване на дефекти и прекъсвания в доставките, за правилната експлоатация на оборудването, отчитане на консумация на електроенергия, вода, топлоенергия и газ на територията на парка, в т.ч. периодично /месечно/ и при прекратяване на договорните отношения отчитане на ползваните от контрагенти на дружеството консумативи и съставяне на протоколи извършване на превантивна дейност и за недопускане на аварии
- Планира, контролира и координира изпълнението на дейности, услуги и СМР за проектиране и строителство, осигурява и проверява съответната документация освидетелстваща изпълнението на възложените работи;
- Осъществява цялостна координация между участниците в строителния процес в т.ч. проектанти, консултанти, строители и екипа, упражняващ инвеститорски контрол за обекта;
- Води регулярни оперативни съвещания между участниците във фазите на проектиране и строителство за решаване на технически въпроси, контрол върху графиците на изпълнение, изясняване на процедурни стъпки , съдържание и коректност на КС и КСС, проектна и строителна документация и др.
- Следи за законосъобразното изпълнение на възложените СМР;
- Следи за качеството за извършваните СМР, за спазване на строителните технологии и качеството на влаганите материали
- Представлява дружеството пред специализирани и контролни органи и експлоатационни дружества за получаване на съгласувателни становища и разрешения по отношение на проектни и строителни дейности;
- Изготвя бюджетни предвиждания свързани с поддръжка и бъдещо изграждане на научно-технологичния парк, съгласувано с прекия си ръководител.

 

Изисквания:
- Висше образование в областта на технически науки със специалност ОВиК/Строителни конструкции/Електро инсталации, бакалавър, 5г.стаж;
- Професионален опит: минимум 5 години стаж;
- Организационни и комуникационни умения;
- Английски език на работно ниво;
- Компютърна грамотност: AutoCAD, MS Office.

 

Предимства:
- Опит в управление на проекти или управление на сгради.

 

Необходими документи за кандидатстване:
- автобиография;
- мотивационно писмо;
- копие от диплома за висше образование и други допълнителни сертификати и референции доказващи опит и покриване на изискванията за настоящата позиция.

 

Адрес: „София Тех Парк“ АД, гр. София, п.к. 1784, бул. Цариградско шосе № 111 Ж, ет. 2, Лабораторен комплекс;
E-mail:office@sofiatech.bg;

 

Краен срок за подаване на документи: 18.07.2018 г.

 

За повече информация: Преспа Георгиева, Офис Мениджър, офис, 0889 900 603.

 

Подборът ще бъде извършен по документи и интервю. До интервю ще бъдат допуснати само одобрените по документи кандидати.

 

Документите на всички кандидати са защитени по смисъла на ЗЗЛД, както и съгласно Регламент 2016/679.