Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / БНБ: Обявява свободно работно място за експерт в отдел „Специфично наблюдение на платежните услуги“ дирекция „Методология и финансови пазари”

   

21.02.2020

 

11untitled

 

 

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ЕКСПЕРТ

В ОТДЕЛ „СПЕЦИФИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ НА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ“ ДИРЕКЦИЯ „МЕТОДОЛОГИЯ И ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ”

 

Обща характеристика на длъжността:

 • Участие в разработването и развитието на методология за надзор на платежните институции и дружествата за електронни пари в областта на превенцията на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 • Участие в надзорната дейност и проверки на платежни институции и дружества за електронни пари за спазване изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, Регламент (ЕС) 2015/847 и нормативната рамка за тяхното прилагане;
 • Участие в разглеждането на постъпили заявления за лиценз за платежна институция или дружество за електронни пари по отношение на вътрешната организация на заявителя в областта на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 • Участие в изготвянето на становища, вътрешни процедури, проекти на нормативни актове и др.;
 • Събиране, обработка и анализ на информация и статистически данни в областта на плащанията.

 

Изисквания:

 • Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;
 • Предпочитани специалности – финанси, икономика, стопанско управление, международни икономически отношения, финансов контрол, счетоводство, бизнес администрация, право;
 • Минимално ниво на владеене на английски език (писмено и говоримо) - B1 според европейската езикова рамка;
 • Познания в областта на платежните услуги, електронните пари, дейността на доставчиците на платежни услуги, мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 • Много добра компютърна грамотност - MS Office, справочни програми;
 • Комуникативни и аналитични способности;
 • Умения за работа в екип;
 • Организираност, способност за планиране и приоритизиране на ежедневните задачи, отговорно отношение и прецизност при изпълнението им.

 

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване. Писменият изпит ще включва въпроси в областта на платежните услуги, електронните пари, компетенциите на БНБ съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи, основни положения от Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, както и проверка на познанията по английски език.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, съгласие за обработване на лични данни, диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи.

За участие в подбора кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 16.03.2020 г. по един от следните начини:

1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка.

 

Справки на тел.: 02 9145 1627 и 02 9145 1360.

 

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.