Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / БНБ: Експерти в дирекция „Икономически изследвания и прогнози”, отдел „Монетарни и финансови изследвания“

   

01.02.2019

 

11untitled

 

 

Експерти в дирекция „Икономически изследвания и прогнози”, отдел „Монетарни и финансови изследвания“

 

Обща характеристика на длъжността:

Макроикономически изследвания, моделиране и прогнозиране, анализи в областта на публичните финанси.

 

Изисквания:

• Висше образование – минимална образователна степен „Бакалавър“;

• Предпочитани специалности – икономика, макроикономика, финанси, иконометрия, статистика, приложна математика;

• Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво С1 според европейската езикова рамка), удостоверено с документ;

• Опит в работа с MS Office.

 

За предимство ще се считат: умения за работа със специализиран софтуер за икономическо моделиране и научни изчисления; теоретични и емпирични познания в областта на публичните финанси; аналитични разработки или научни публикации.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Писменият изпит ще бъде под формата на отворени въпроси и задачи в областта на макроикономиката и публичните финанси (теория и приложен анализ), и ще включва проверка на нивото на английски език

 

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, съгласие за обработване на лични данни, копие на диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи.

 

За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/676 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата документите няма да бъдат разгледани.

 

Документи се подават в срок до 15.03.2019 г. по един от следните начини: 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка. Справки на тел.: 02/9145-1574 и 02/9145-1360.

 

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.