Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / БНБ: Експерт в дирекция „Икономически изследвания и прогнози“

   

13.07.2019

 

11untitled

 

 

Експерт в дирекция „Икономически изследвания и прогнози“

 

Обща характеристика на длъжността:

Основните цели и задачи на дирекция „Икономически изследвания и прогнози“ са свързани с изготвянето на аналитични материали и прогнози , провеждане на макроикономически изследвания, иконометрично моделиране и симулации, които подпомагат вземането на решения от Управителния съвет на БНБ. Част от работата в дирекцията е свързана с изготвянето на периодични анализи за развитието на икономиката, като пример за това е тримесечното издание „Икономически преглед“. Служителите на дирекцията участват активно в двугодишния план за изследователска дейност на БНБ, в който са включени теми, свързани с изпълнението на целите и задачите на БНБ. Част от работата по плана за изследователска дейност се публикува в поредицата „Дискусионни материали“ на сайта на БНБ. Експертите от дирекция „Икономически изследвания и прогнози“ участват в различни работни групи към Европейската система от централни банки , където работят с колеги от други европейски държави по конкретни теми според специализацията си. Служителите на дирекцията участват в регулярни срещи с международни институции (Международен валутен фонд, Европейска комисия и други), по време на които се дискутират текущото състояние на българската икономика и очакванията за бъдещото ѝ развитие.

 

Минимални изисквания:

• Висше образование – минимална образователна степен „Бакалавър“

• Предпочитана специалност – икономика, макроикономика, финанси, иконометрия, статистика, приложна математика;

• Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво С1 според Европейската езикова рамка), удостоверено с документ;

• Опит в работа с MS Office.

 

За предимство ще се считат:

• Умения за работа със специализиран софтуер за иконометрично моделиране (например EViews, MATLAB, RStudio);

• Умения за работа с бази данни;

• Аналитични разработки или научни публикации.

 

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Писменият изпит ще бъде под формата на отворени въпроси и задачи в областта на макроикономиката, публичните финанси и паричния сектор (въпросите ще обхващат теория и приложен икономически анализ).

 

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, съгласие за обработване на лични данни*, копие на диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи.

* За участие в подбора кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката, рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата документите няма да бъдат разгледани.

 

Документи се подават в срок до 29.07.2019 г. по един от следните начини: 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка. Справки на тел.: 02/9145-1574 и 02/9145-1360.

 

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

 

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.