Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / БНБ: ДИРЕКЦИЯ „СТАТИСТИКА“ ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЕКСПЕРТИ

   

25.07.2019

 

11untitled

 

 

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

ДИРЕКЦИЯ „СТАТИСТИКА“

 

ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЕКСПЕРТИ

 

Обща характеристика на длъжността:

- Разработва, внедрява и усъвършенства отчетни форми и методологии, като следи за съответствието им с националната и европейската правна рамка и международните стандарти в съответните статистически области;

- Събира, контролира качеството и обработва първичните данни за съответните статистически области;

- Разпространява регулярна статистическа информация в и извън БНБ, вкл. за интернет страницата на БНБ, в съответствие с утвърдените формати и срокове;

- Участва в дефиниране на обхвата, информационните потоци, основните бизнес изисквания и етапи на реализация на проекти за създаване и развитие на информационните системи в дирекцията;

- Работи с бази данни;

- Участва в подготовката на кореспонденция с представители на финансови институции и други организации, относно изготвяната от тях статистическа информация;

- Участва в подготовката на отговори и становища по документи и публикации на международни институции, както и на запитвания от потребители на статистически данни;

- Участва в подготовката на указания и кореспонденция с отчетните единици по отношение на методологическите изисквания за съставянето на статистическите данни и прилагането на международните изисквания на местно ниво, вземайки предвид националните специфики.

 

Изисквания:

  • Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;
  • Предпочитани специалности – икономика, макроикономика, финанси, иконометрия, статистика, приложна математика, математика, счетоводство, информатика;
  • Минимално ниво на владеене на английски език – (В1 според европейската езикова рамка);
  • Много добра компютърна грамотност – MS Office, INTERNET, справочни и приложни програми.

 

С предимство ще се ползват кандидатите, които познават нормативната уредба на национално и европейско ниво в областта на статистиката; имат опит и допълнителни квалификации в областта на статистиката и/или информационните технологии; опит в работата с бази данни и развитие на информационни системи.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Писменият изпит ще бъде под формата на отворени въпроси и задачи в областта на макроикономиката, публичните финанси и паричния сектор и проверка на нивото на владеене на английски език.

 

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, съгласие за обработване на лични данни, диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи.

 

За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма да бъдат разгледани.

 

Документи се подават в срок до 12.08.2019 г. по един от следните начини: 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка. Справки на тел.: 02/9145-1360 и 02/9145 1627.

 

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.