Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / БНБ: Дирекция „Анализ и контрол на риска“ обявява свободни работни места за експерти в отдел „Анализ на риска“

   

18.02.2020

 

11untitled

 

 

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА ДИРЕКЦИЯ „АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА РИСКА“

ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЕКСПЕРТИ В ОТДЕЛ „АНАЛИЗ НА РИСКА“

 

Обща характеристика на длъжността:

Експертите в областта на управлението на риска участват пряко в процеса по управление на международните валутни резерви на БНБ, които представляват големи по размер портфейли в чуждестранна валута от ценни книжа и други видове финансови инструменти, с основни задължения:

  • Анализ, оценка, контрол и отчитане на пазарния риск на валутните резерви на БНБ при управлението им на международните финансови пазари;
  • Прилагане, разработка и развитие на методологии за измерване, отчитане и оптимизиране на риска на валутните резерви на банката;
  • Изготвяне на предложения за бенчмарк, инвестиционни ограничения и лимити, както и на правила за управление на валутните резерви на БНБ;
  • Поддържане и развиване на софтуерни инструменти и модули за целите на управлението на валутните резерви;
  • Изготвяне на справки, отчети и анализи за управлението на валутните резерви на БНБ.

 

Изисквания:

  • Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;
  • Предпочитана специалност в областта на финансите и математиката;
  • Много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В2 според европейската езикова рамка);
  • Задълбочени познания в теория на вероятности, математическа статистика, иконометрия, работно познание за теория на оптимизацията, склонност към аналитично мислене и количествен подход.

 

С предимство ще се ползват кандидатите, които владеят приложна среда за програмиране, като например Matlab или R, познания в областта на база данни (SQL), както и познания в областта на управлението на портфейли от ценни книжа.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Писменият изпит ще включва въпроси, задачи и/или казуси в областта на анализа и оценката на финансовите инструменти, финансовите пазари и банки.

 

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, съгласие за обработване на лични данни, диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 16.03.2020 г. по един от следните начини: 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция

„Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка. Справки на тел.: 02 9145 1360 и 02 9145 1627.

 

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.