Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Предложения за работа / АФА: Младши одитор

   

15.09.2020

 

-1

 

МЛАДШИ ОДИТОР

 

АФА е една от най-големите консултантски и одиторски фирми в България.

Ние вярваме, че нашите амбициозни планове, цели и идеи могат да бъдат постигнати чрез привличане и дългосрочно задържане на талантливи специалисти, които носят със себе си ентусиазъм, упоритост и целенасоченост.

Ние сме добри в това, което правим, защото за нас е приоритет да инвестираме в обучението, професионалното и кариерно развитие на служителите, за да осигурим удовлетвореността на всеки от тях.

Изберете правилното място за Вашата одиторска кариера!

Като член на одиторския екип в АФА Вие ще имате възможността всекидневно да обогатявате Вашите познания и способности, да придобивате умения за идентифициране и анализиране на предизвикателни ситуации и да участвате в намирането на правилни решения в кратки срокове. В процеса на работа ще можете да опознаете специфичните особености на бизнеси в организации от различни индустрии.

Ще получите подкрепа от опитни одитори и ще имате възможност да работите в съвместни екипи с колеги от други отдели на АФА – данъчни специалисти, IT одитори и консултанти.

 

Като Младши одитор Вие ще участвате в:

• Изпълнението на одити на финансовите отчети в български и международни финансови институции (банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове и пр.);

• Анализ на счетоводна и финансова информация на клиенти - финансови институции;

• Интервюта и работни срещи за получаване на необходима информация относно бизнес процесите в съответното дружество - клиент;

• Прегледи на ефективността на контролната система за осигуряване надеждността на финансовите отчети;

• Извършване на инвентаризации;

• Документиране на изпълнението на конкретни одиторски процедури.

 

Очакваме да получим Вашата кандидатура, ако считате тази възможност за интересна и предизвикателна, имате интерес и желание за успешна кариера в одиторската професия и интерес към финансовите институции и отговаряте на посочените по-долу изисквания:

• Завършена икономическа специалност или студент по: Счетоводство, Финанси, Икономика, Стопанско управление, Финансов контрол;

• Добри познания по счетоводство, данъчно законодателство и МСФО;

• Предишен опит (вкл. стаж) в областта на счетоводството, изготвяне на отчети, вътрешен одит, управление на риска на финансови институции (банки, застрахователни дружества, пенсионни дружества и др.) ще се счита за предимство;

• Добри аналитични умения;

• Много добра компютърна грамотност - MS Office (Word, Excel);

• Владеете английски език като минимум на работно ниво;

• Търсите сътрудничество и работа в екип;

• Разнообразието е предизвикателство за вас;

• Оценявате работа в приятелска и позитивна работна среда;

• Обичате да пътувате;

• За Вас е важно да се обучавате и сертифицирате по международни програми като АСА, АССА, CFA, CIA, CIMA и др.

 

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете актуална автобиография в срок до 30 септември 2020 на е-mail: jobs@afa.bg.

 

Всички кандидатури и личните данни на кандидатите ще бъдат разгледани и обработвани при строга конфиденциалност и съгласно действащото законодателство.

 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

АФА ООД (по-долу АФА или Администраторът), вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 030278596, със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, район Оборище, ул. Оборище № 38, е администратор на личните Ви данни – имена, ЕГН, дата на раждане, адрес, вкл. е-мейл адрес, телефонен номер, образование, данни относно трудовата дейност, допълнителна квалификация и други данни, които сте решили доброволно да ни предоставите, за да участвате в процедурата по подбор за обявената свободна длъжност.

Вашите лични данни се обработват от Администратора на основание чл. 6, параграф 1, буква б), предложение второ от Общия регламент относно защитата на данните (по-нататък ОРЗД), а именно – за предприемането на стъпки по Ваше искане преди сключването на трудов договор с Администратора. Това обработване се извършва за целите на разглеждане на Вашата кандидатура в рамките на процедурата по подбор за заемане на длъжността, обявена от Администратора за свободна.

След приключване на процедурата по подбор и в случай, че с Вас не бъде сключен трудов договор, е възможно личните Ви данни да продължат да бъдат обработвани от Администратора на основание чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД, а именно - за целите на бизнес интересите на АФА, изразяващи се във включване на Вашите данни в база данни на Администратора за бъдещо използване и подбор на кандидати. Администраторът ще обработва личните Ви данни по гореописания начин за срок до 6 (шест) месеца след предоставянето им на Администратора, освен ако не сте дали съгласието си те да бъдат обработвани за по-дълъг срок.

 

Личните Ви данни ще бъдат предоставяни на трети лица, когато по закон съществува такова задължение.

 

Вашите права във връзка с обработването на данните Ви са:

  • да изисквате достъп до, коригиране на и/или изтриване на личните данни, събрани за Вас;
  • да изисквате ограничаване на обработването на личните Ви данни;
  • да направите възражение до Администратора срещу обработването на личните Ви данни;
  • да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, във връзка с обработването на личните данни, предоставени от Вас на Администратора.

 

 

Предоставянето на данни от Ваша страна е необходимо за участие в процедурата по подбор за заемане на свободната длъжност. Ако изберете да не предоставите данните си, няма да е възможно да участвате в процедурата по подбор.

При обработването на личните Ви данни АФА не използва система за автоматизирано вземане на решения, включваща профилиране.

-2