Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет / Специализанти / Съобщение

   

Обявява конкурс по документи, съгласно чл. 18 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по неклинична специалност – „Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)“ – 1 място, за нуждите на Военномедицинска академия.

Класирането на кандидатите ще се извършва в низходящ ред по сбора на средния успех от държавните изпити, средния успех от следването в дипломата за висше образование и от оценката на изпита по съответния предмет по време на следването.

 

Класирането ще се извърши от техническата комисия, назначена със Заповед на Декана на МФ, в срок до 10 дни от датата на провеждане на конкурса.

 

Специализантите по неклинични специалности ще заплащат месечна такса за теоретично и практическо обучение, съгласно чл. 40 и чл. 41 от Наредба № 1/22.01.2015 г., съобразно учебната програма по съответната специалност и допълнително споразумение № 80-05-1273/07.07.2021 г. към договор № 80-05-1015/20.04.2021 г. между СУ „Св. Климент Охридски“ и ВМА.

 

За обучение по-кратко от един месец, таксата се изчислява пропорционално на дните проведено обучение.

 

Кандидатите подават следните документи:

 

  1. Заявление по образец;
  2. Копие на диплома за висше образование;
  3. Копие на документ за самоличност;
  4. Препис-извлечение от трудовата книжка или служебна бележка за работа по граждански договор или по втори трудов договор, издадени от базата за обучение (само когато лицето работи в базата за обучение за която кандидатства);
  5. Съответни документи по чл.19 от Наредба № 1/22.01.2015г. (когато дипломата е издадена от друга държава или лицето не е български гражданин);
  6. Пощенски плик (без пощенски марки, с попълнен адрес за кореспонденция).

 

Документи за участие в конкурса се подават в Деканата на Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София, ул. Козяк, 1, Административна сграда, партер, кабинет 3 от 09.00 ч. -12.00 ч. и от 13.00 ч. – 15.00 ч., в срок от 17.07.2021 г. до 31.07.2021г. включително.

 

Документите могат да бъдат получени по пощата в срока за прием, като предварително (в срока за прием) бъдат изпратени по електронна поща: sdo-mf-su@abv.bg за преглеждане и потвърждение от служител на отдел СДО на МФ на СУ „ Св. Климент Охридски“.

 

 

 

СРОКОВЕ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТСТВАНЕТО и КЛАСИРАНЕТО

 

 

 

Кандидатстване: от 17.07.2021г. до 31.07.2021г. включително.

 

Класиране: до 10.08.2021г.

 

Класиране на кандидатите за специализант в конкурса по документи, обявен съгласно чл. 18 от Наредба № 1/22.05.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването на 16.07.2021 г., по неклинична специалност „Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите) – 1 място, за нуждите на ВМА.
Кандидат единствен: д-р Веселин Георгиев Бойчев
Предоставените документи съответстват в пълен обем на изискуеми в конкурса:

  1. Средния успех от държавни изпити – добър (4,40)
  2. Средния успех от следването в диплома за висше образование – много добър (4,51)
  3. Оценка от изпита по Медицина на бедствените ситуации – отличен (6).