Начало / Университетът / Факултети / Медицински Факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Медицински факултет - архив конкурси / Kонкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално направление 7.1. Медицина (Кардиология) - един, обявен в ДВ, бр.14/10.02.2018 г.

   

Кандидат: доц. д-р Иво Спасов Петров, дм

 

Материали:

Рецензии:

Становища: