Начало / Университетът / Факултети / Медицински Факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Медицински факултет - архив конкурси / Kонкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално направление 7.1. Медицина (Хигиена - хигиена на храненето) - един, обявен в ДВ, бр.47/21.06.2016 г.

   

Кандидат: доц. д-р Людмила Бориславова Иванова, дм

 

Материали:

Рецензии:

Становища: