Начало / Университетът / Факултети / Медицински Факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Медицински факултет - архив конкурси / Kонкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално направление 4.3. Биологически науки (Физиология на животните и човека) - един, обявен в ДВ, бр.51/27.06.2017 г.