Начало / Университетът / Факултети / Медицински Факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Медицински факултет - архив конкурси / Kонкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално направление 4.3. Биологически науки (Биохимия), обявен в Държавен вестник, бр. 63 от 30.07.2021 г. (корекция в ДВ бр. 65 от 06.08.2021 г.)